اسناد سخن می گویند:

روایت اسناد از زندگی و دستگیری و اعدام طیب حاج رضایی


1786 بازدید
طیب حاج رضایی

در اسنادی که ملاحظه می کنید گزارش ساواک درباره مبارزات طیب حاج رضایی و حکم اعدام او در پادگان حشمتیه تهران است . این اسناد بخوبی بیانگر روحیه متحول شده او در جریان نهضت امام خمینی در 15 خرداد 1342 است.


 روایت اسناد از زندگی و دستگیری و اعدام طیب حاج رضایی
گزارش ساواک درباره ارتباط طیب حاج رضایی با آیت الله کاشانی