توزیع اعلامیه امام خمینی در مورد شهادت آیت الله سعیدی در محل «خانه ایران» در پاریس


 توزیع اعلامیه امام خمینی در مورد شهادت آیت الله سعیدی در محل «خانه ایران» در پاریس