دوران سیاه رضاخانی به قلم عباس مسعودی!


4152 بازدید
رضاشاه

اشاره:

با کناره‌گیری اجباری رضاشاه از سلطنت و تبعید او از ایران در 25 شهریور 1320، سایه سنگین بیست سال حکومت وحشتِ رضاخانی که از کودتای سوم اسفند 1299 آغاز شده بود، از سر مردم ایران برداشته شد و فصل نوینی در حیات سیاسی و اجتماعی ایران آغاز گردید و متعاقب آن مطبوعات نیز پس از سالها خفقان و سانسور زائدالوصف و فقدان آزادی بیان و قلم، توانستند بار دیگر عقاید و افکار خود را آزادانه نشر دهند و حتی‌المقدور گوشه‌هائی از اوضاع اسفناک ملت ایران را در دوران رضاخانی بیان کنند.

***
«بعد از چندین سال این اولین مرتبه[!] است که روزنامه می‌خواهد درباره مرام خود صحبت کند...چیزی که ما را وادار می‌نماید از مسلک و روش روزنامه صحبت کنیم تذکراتی است که جسته جسته به ما داده می شود و شاید عده[ای] هم بی‌میل نیستند روزنامه را متهم به تعقیب روشی غیر از مصلحت ملت و کشور بنمایند. بعضی ها هم می‌پرسند سالها بود روزنامه سانسور می‌شد، عقاید و افکار روشن نبود، مرام روزنامه معلوم نمی‌شد، ولی حالا که در تاریخ حیات کشور صفحه جدیدی گشوده شده است، روزنامه اطلاعات چه روشی دارد و مرام آن چیست؟ ما اگر بخواهیم مرام خود را بیان کنیم این چند جمله خواهد بود: طرفداری از حق و عدالت، طرفداری از آزادی و مشروطیت، طرفداری از مصالح کشور...اگر می‌خواهید ما را تحریک نمائید تا احساسات عده‌ای از مردم را تهییج کنیم و کارها را مختل نمائیم اندیشه بیهوده‌ای کرده‌اید!...اگر می‎‌خواهید پرده‌های تاریکی از گذشته کشور را در نظر مردم باز کنیم و خود را مشغول بحث در پیرامون خرابی‌های گذشته سازیم و مردم را به بی‌نظمی و هیجان و اضطراب سوق دهیم منتظر چنین اقدامی از طرف ما نباشید. زیرا این کار به حال کشور زیان‌آور است. کشور ما امروز یارای تحمل بی‌نظمی را ندارد. مردم از جان و دل طرفدار این فکر هستند که به آرامش و متانت کارهای خود را انجام داده و در پرتو این طرز کار و عمل کشور را از بحران کنونی نجات دهند...»(روزنامه اطلاعات؛ 16 مهر 1320)


دوران سیاه رضاخانی به قلم عباس مسعودی!