تظاهرات دانش‌آموزان در آبان‌ ۱۳۵۷


تظاهرات دانش‌آموزان در دانشگاه تهران؛ آبان‌ماه ۱۳۵۷

دانش‌آموزان با پیوستن به صف دانشجویان در داخل دانشگاه تهران، به تظاهرات علیه رژیم پهلوی می‌پرداختند.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تظاهرات دانش‌آموزان در آبان‌ ۱۳۵۷