امضای قرارداد بازرگانی میان خلعتبری و آندره گرومیکو


3618 بازدید

امضای قرارداد بازرگانی میان خلعتبری و آندره گرومیکو
اول تیر ۱۳۴۴- امضای قرارداد بازرگانی میان عباس خلعتبری و آندره گرومیکو وزیر خارجه شوروی