12 اسفند 1385

امضای قرارداد بازرگانی میان خلعتبری و آندره گرومیکو


امضای قرارداد بازرگانی میان خلعتبری و آندره گرومیکو
اول تیر ۱۳۴۴- امضای قرارداد بازرگانی میان عباس خلعتبری و آندره گرومیکو وزیر خارجه شوروی