ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران


1505 بازدید

ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران
سند زیر، مربوط به ورود یک هیأت اسرائیلی به تهران جهت عقد قرارداد خرید نفت از ایران است.