ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران


2288 بازدید

ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران
سند زیر، مربوط به ورود یک هیأت اسرائیلی به تهران جهت عقد قرارداد خرید نفت از ایران است.