12 تیر 1390

ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران


ورود کارشناسان نفتی اسرائیل به ایران
سند زیر، مربوط به ورود یک هیأت اسرائیلی به تهران جهت عقد قرارداد خرید نفت از ایران است.