انتخابات اجاره‌ای !


شماره‌: 2ـ3ـ5929تاریخ‌: 39/12/11

موضوع‌: انتخابات

بین کارمندان عالیرتبه وزارت کشور از قول تیمسار سپهبد علوی مقدم وزیر کشور گفته می‌شود که مشارالیه انتخابات دوره بیستم را دربست به مبلغ بیست میلیون تومان اجاره کرده و جمع شیفری که کارمندان مزبور بابت وجوه دریافت شده از کاندیداها که تاکنون افشا شده اظهار می‌دارند مبلغ 18 میلیون تومان می‌باشد.

در پرونده تیمسار سپهبد مهدیقلی

علوی مقدم بایگانی شود.

کامیاب

39/12/17


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
انتخابات اجاره‌ای !