گزارش ساواک از راهپیمایی عید فطر ۱۳۵۷ در شهرستان‌ها


گزارش ساواک از تظاهرات عید فطر سال ۵۷ در شهرهای مختلف ایران


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
گزارش ساواک از راهپیمایی عید فطر ۱۳۵۷ در شهرستان‌ها