برائت‌نامه احمد شاملو از حزب توده در سال 1333


توده‌ستیزی توسط رژیم شاه، بطور جدی پس از ترور شاه در بهمن ۱۳۲۷ آغاز و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ شدت گرفت. خرداد ۱۳۳۳ احمد شاملو در نتیجه‌ی اعترافات یکی از توده‌ای های دستگیر شده، پایش به فرمانداری نظامی تهران باز می‌شود. او که در دوران جنگ جهانی نیز سابقه بازداشت توسط متفقین به خاطر جاسوسی به نفع آلمان‌ها را داشت، حالا در حالی که مترجم و مسئول بولتن نشریات سفارت مجارستان است، این بار به اتهام عضویت در جلسات حوزه‌های حزبی حزب توده دستگیر می‌شود. از او اطلاعات و اسناد متقنی در دست نیست و به همین خاطر پس از چندماه در بهمن همان سال پس از اعلام انزجار از حزب توده آزاد می‌شود.

او همچنین چند سال بعد وقتی پرسشنامه انفرادی‌اش در ساواک را پر می‌کند می‌نویسد «از اینکه متهم به عضویت حزب توده هستم احساس آدمی را دارم که تا گلو در لجنزاری فرورفته باشد»

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در سالگرد مرگ شاملو تصویر دستنوشته‌ی سال ۳۳ او در اعلام برائت از حزب توده را برای نخستین بار منتشر می‌کند.


برائت‌نامه احمد شاملو از حزب توده در سال 1333