مطبوعات حوزه و دانش آموختگان حوزوی از مشروطه تا انقلاب اسلامی


غلامرضا جلالی
1611 بازدید
نشریات مذهبی حوزه علمیه قم

مطبوعات حوزه و دانش آموختگان حوزوی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

 بیشتر مطبوعات مذهبى ایران به دست تحصیل کردگان حوزه و عالمان دین منتشر شده است. از کهن ترین آنها مى توان عروةالوثقى را نام برد که در سال 1301 هـ.ق. در پاریس به چاپ مى رسید.
نشریه هاى یاد شده برابر نیاز زمان و مکان و رشد و توسعه افکار عمومى جامعه و پیدایش نهضتهاى اجتماعى گزاره هاى گوناگونى را در باب مناقشه هاى دینى سیاسى و اجتماعى در بر مى گرفت و پاره اى از آنها به دلیل استوارى جُستارها و زیر بناى منطقى از پشتیبانى مراجع و آیات برخوردار بوده اند و مورد تشویق و ترویج قرار گرفته اند. مراجع دینى گاه حتى به مؤمنان اجازه کمک مالى از این نشریه ها را با استفاده از وجوه شرعى داده اند.
شمارى از روزنامه نگاران حوزوى مانند: ضیاءالعلماى تبریزى سلطان العلماى خراسانى در راه نشر حقایق سیاسى و ترویج آموزه هاى دینى و سیاسى عمرى را در گوشه زندانهامانده یا جان و مال خود را باخته اند.
روز نامه نگارى حوزویان فراز و نشیبهاى زیادى را پشت سر گذرانده است. دوره هایى که کار روزنامه نگارى و نشر نشریه هاى دینى و سیاسى در بین حوزویان رونقى بسزا داشت مى توان از عصر انقلاب مشروطیت بعد از شهریور 1320 و سقوط رضاشاه دوره نهضت ملى پس از نهضت خرد اد و عصر انقلاب اسلامى نام برد. در واقع بسیارى از این مطبوعات در رویارویى با شبهه ها و مسائلى که در مطبوعات غیر دینى دوره هاى یاد شده طرح مى شد به وجود آمده اند.
پس از انقلاب اسلامى ویژگیهاى درخور توجهى را مى توان در مطبوعات دینى که از سوى حوزه ها و تحصیل کردگان حوزه منتشر مى شود یافت. از آن جمله مى توان به گونه گونى موضوعى رویکرد به واقعیتهاى زندگى و پرهیز از اندیشه هاى انتزاعى تخصصى شدن جستارها رویکرد به گ زاره هاى جدید توسعه نگاه برونى به دین دوام انتشاراتى و برخوردارى از کمکهاى مالى نظام خرافه زدایى و توجه به نشر حقایق دینى اشاره کرد.
انقلاب اسلامى با فراز و نشیبهاى تند و تیز فرهنگى و چالشهاى سیاسى خود بسیارى از اندیشه وران حوزوى را به عرصه مطبوعات کشاند و این امر آثار بسیار مثبت و گرانقدرى را در راستاى معرفى فرهنگ و معارف دینى و دفاع از حریم انقلاب و اسلام و جستن راه حلهاى مناسب برا ى پاسخ گویى شبهه هاى دینى معاصر را در پى داشته است.
با این همه هنوز تمرکز گرایى موضوعى در مطبوعات حوزوى و حوزویان به چشم مى خورد. این تمرکز گرایى مانع طرح بحثهاى بسیارى در حوزه مسائل مربوط به زنان تعامل اجتماعى اندیشه هاى نوین کلامى و فلسفى آفرینشهاى ادبى و هنرى شده است. تا جایى که در بسیارى از زمین ه ها و گزاره هاى مورد نیاز جامعه هنوز هیچ مجله تخصصى از سوى حوزه و حوزویان نشر نمى یابد.
فهرست حاضر که معرفى 149 روزنامه هفته نامه ماهنامه و فصلنامه حوزوى و دانش آموختگان حوزه را به زبانهاى فارسى عربى اردو و انگلیسى در بر مى گیرد به پاس گرامیداشت انتشار یکصدمین شماره مجله حوزه تقدیم خوانندگان مى گردد. امید است در فرصتى دیگر با کامل کرد ن فهرست مجموعه کامل نشریه هاى حوزه در یکصد و بیست سال گذشته فراهم گردد.
الف. فارسى
1. آتش
روزنامه سیاسى خبرى. عضو جبهه مطبوعات متفق مخالف حزب اراده ملى و جبهه ملى
سید مهدى میراشرافى مدیر: سید مصطفى شمس قنات آبادى.
سه دوره انتشار سالهاى 1324 ـ 1325 ش.
2. آتش
مجله هفتگى هنرى اجتماعى
سید مهدى میراشرافى.مدیر: سید مصطفى شمس قنات آبادى.
سردبیرها به ترتیب: سیامک پورزند و احمد سروش.
این مجله با استفاده از امتیاز روزنامه آتش در تهران انتشار مى یافت.
سال نشر 1337ش.
3. آینه پژوهش
فصلنامه ویژه نقد کتاب کتاب شناسى و اطلاع رسانى در حوزه فرهنگ اسلامى
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: محمد جعفرى گیلانى
سردبیر: محمد على مهدوى راد
شماره 60 بهمن ـ اسفند 1378 منتشر شده است. نشر آینه پژوهش ادامه دارد.
نشانى: قم خیابان شهداء (صفائیه) کوچه آمار 4 مترى فروردین پلاک 4
صندوق پستى 37185/3693
تلفن: 742152
فاکس: 742165
4. ارزشها
مجله هفتگى اجتماعى اقتصادى سیاسى فرهنگى جمعیت دفاع از ارزشهاى انقلاب اسلامى
صاحب امتیاز: محمد محمدى رى شهرى
مدیر مسؤول: احمد پورنجاتى
نشانى: تهران خیابان نصرت غربى ضلع جنوبى بیمارستان امام خمینى نبش کوچه یوسف پلاک 316.
5. استقامت
روزنامه خبرى دو شماره در هفته چاپ سنگى
به مدیریت شیخ اسداللّه تبریزى ملقب به رئیس المتکلمین و بعدها رشاد. کرمان سالهاى 1303 ـ 1309 ش.
بعد از شهریور 1320 نیز چند شماره منتشر شده است.1
6. اسلامیه
هفته نامه. چاپ سنگى
به مدیریت میرزا ابوالقاسم ضیاءالعلماى تبریزى.2
شماره اول آن در سال 1324 هـ. ق در نخستین سال پیروزى انقلاب مشروطیت در تبریز انتشار یافت.زمان یورش روسهاى تزارى به ایران (محرم 1330هـ.ق.) ضیاء العلما را با عده اى دیگر به جرم آزادیخواهى در روز عاشورا به دارکشیدند.3
7. اسوه
ماهنامه فرهنگى سیاسى و اجتماعى دفتر نماینده مقام معظم رهبرى در امور اهل سنت بلوچستان
صاحب امتیازو مدیر مسؤول: سید مجتبى حسینى.
سردبیر: سید مهدى موسوى
پیاپى 31 تیر 1379
صندوق پستى: 564 ـ 98135.
تلفن: 220798 ـ 0541
8. الاسلام
روزنامه دینى
شیخ محسن فقیه شیرازى.
مدت 9 سال پیش از شهریور 1320 انتشار یافت. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانى در تایید این روزنامه نامه اى خطاب به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نوشته و در بخشى از این نامه آمده است:
(چون مجله جلیله دینیه الاسلام که از رشحات قلم عالم جلیل و فاضل نبیل علم الاعلام مصباح الظلام ثقةالاسلام آقاى شیخ محسن شیرازى دامت تاییداته و افاضاته نگارش مى یابد براى ارشاد جهال و جلوگیرى از مقالات مضره اهل ضلال و دفع و رفع تشویش اذهان مستضعفین به سب ب بعضى از نشریات اعادى دین مبین قلیل النظیر و ترویج و طبع و نشر آن خدمت بزرگى است به عالم اسلامیت.البته اخوان مومنین بعد از التفات به فواید جلیله این مجله دینیه خواهند دانست که اعانت به مساعدت و بذل مال در تهیه وسایل طبع و نشر آن از اوضح مصادیق سبیل ا للّه و اظهر افراد وجوه بریه است. بر همه لازم
است در ادامه آن اهتمام نموده از بذل مال و صرف وجوه حتى از زکات و اوقاف و وصایایى که معرف آنها وجوه بریه است دریغ ننمایند; بلکه اشخاصى که سهم مبارک حضرت امام علیه و على ابائه افضل الصلوات و السلام و ارواحناف داه بر ایشان تعلق گیرد.)4
9. الاسلام
مدیر: سید محمد داعى الاسلام
تأسیس: سال 1320 هـ.ق.اصفهان.
این روزنامه ناشر افکار صفاخانه اصفهان بود و به مدت سه سال انتشار آن ادامه یافت.گزاره ها و جستارهاى این روزنامه در زمینه اسلام و به دفاع از عقاید شیعه بود.5
10. اطلاع رسانى مبلغان ضمیمه بصائر
سازمان تبلیغات اسلامى قم
شماره 1 آذر 1376 و شماره 3 مهر 1377 نشر یافته است.
11. انتخاب
روزنامه خبرى سیاسى اجتماعى دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
مدیر مسؤول: دکتر سید طه هاشمى
سال اول شماره اول 23 فروردین 25/1378 ذیحجه 1419.
نشانى: تهران خیابان ولّى عصر بعد از زرتشت کوى نوربخش شماره 12.
صندوق پستى: 1314ـ 14155.
تلفن: 6ـ 8895955 و 8893954
فکس تحریریه: 8896894
12. اندیشه حکومت
نشریه کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى
صاحب امتیاز: کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى
مدیر مسؤول: کاظم قاضى زاده
سردبیر: محمد باوى
شماره هفتم 8 بهمن 1378 نشر یافته است.
نشانى: قم خیابان شهدا(صفائیه) کوچه ممتاز پلاک 84.
تلفن: 741083 ـ 741091
نمابر: 741078.
صندوق پستى: 38990 ـ 37185
13. اندیشه حوزه
فصلنامه حوزه علمیه مشهد
مدیر مسؤول: حسین غزالى
شماره اول دوره جدید آن تابستان 1374. و آخرین شماره سال پنجم مسلسل 22خرداد و تیر 1379.
ییادآورى: شماره نخست دوره پیشین این مجلّه در بهار 1370 نشر یافت و تا هفت شماره به مدیر مسؤولى مصباح عاملى و صاحب امتیازى: دانشگاه علوم رضوى ادامه داشت.
نشانى: مشهد: خیابان امام خمینى امام خمینى 22 پلاک 16
14. ایران امروز:
روزنامه خبرى فرهنگى سه شماره در هفته
مدیر: شیخ یحیى کاشانى.
تهران سالهاى 1292 ـ 93ش.1332 ق.
15. باران
ماهنامه قرآنى ادبى هنرى ویژه نوجوانان
صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیر مسؤول: محمد على خسروى
سردبیر: حسن احمدى
شماره 70 فروردین 1379
نشانى: تهران خیابان نوفل لوشاتو روبه روى سازمان اوقاف و امور خیریه.
صندوق پستى 6738 ـ 11365 مجلّه باران
تلفن: 9 ـ 670545 داخلى 384.
دورنویس: 6720270
16. با معارف اسلامى آشنا شویم
مجله عقیدتى ـ آموزشى از راه ارائه متون درسى و مسابقه علمى جهت بالا بردن سطح فرهنگ جامعه.
تهیه و نشر: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: محمد جعفرى گیلانى
سردبیر: محمد باقر شریعتى سبزوارى
سال نوزدهم شماره 45 فروردین اردیبهشت خرداد تیر 1379
نشانى: قم چهارراه شهداء دفتر تبلیغات اسلامى
صندوق پستى: 37185/994
نمابر و تلفن: 744150
17. بشارت
این روزنامه به مدیریت شیخ محمد على به صورت هفتگى در مشهد به چاپ مى رسیده است. شماره 4 آن روز 20 ذیقعده 1324 منتشر شده و در ربیع الثانى سال 1326 انتشار آن قطع گردیده است.6
18. بشارت
نشریه قرآنى ویژه جوانان وابسته به موسسه معارف اسلامى امام رضا(ع)
مدیر مسؤول: محمد عبداللهیان
سردبیر: مصطفى میراحمدى زاده
شماره 17 سال سوم خرداد و تیر 1379
نشانى: قم بلوار شهید محمد منتظرى کوچه 8 پلاک 12.
صندوق پستى: 3319 ـ 37185.
تلفن: 740559
دورنویس: 739747
بشارت در اینترنت: www. maaref.net
19.بعثت
ارگان مخفى دانشجویان حوزه علمیه قم در سالهاى 1342 ـ 1344 به قلم و همکارى : اکبر هاشمى رفسنجانى على حجتى کرمانى سید هادى خسروشاهى سید محمود دعایى.
بعثت بعدها به اهتمام على حجتى کرمانى از سوى انتشارات سروش تجدید چاپ شد.
چاپ دوم 1376
20. بعثت
هفته نامه سیاسى اجتماعى فرهنگى
ناشر: مرکز بررسیهاى اسلامى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: هادى خسروشاهى
سال 18 شماره 20 اسفند 1378
21. بهار
مدیر: شیخ احمد بهار.
مشهد سال 1296 شمسى مطبعه خراسان.
در هر نوبت 1200 نسخه از آن منتشر شده است. آخرین شماره در تاریخ سه شنبه
1318/7/30 ش 18 جمادى الاول 1348 ق به چاپ رسیده است.
بهار در ابتدا به صورت هفتگى و بعدها به صورت روزانه منتشر مى گردیده است.7
22.بیان
روزنامه صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید على اکبر محتشمى پور
شماره اول چهارشنبه 17 آذر 29/1378 شعبان 1420
آخرین شماره یک شنبه 5 تیر 22/1379 ربیع الاول 1421
از این روزنامه 156 شماره نشریافت.
بیان در تهران منتشر مى شد.
23. بینات
فصلنامه پژوهشهاى قرآنى موسسه معارف اسلامى امام رضا(ع)
صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامى امام رضا(ع)
مدیر مسؤول: محمد على مهدوى راد و بعدها محمد عبداللهیان
سردبیر: حسن پویا
شماره اول بهار 1373 شماره آخر سال ششم شماره 4 پیاپى 24 زمستان 1378
24. پاسدار اسلام
ماهنامه عقیدتى فرهنگى سیاسى اجتماعى
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: محمد حسن رحیمیان
شماره آخر 224 سال نوزدهم مرداد 1379
25. پانزده خرداد
فصلنامه فرهنگى سیاسى تاریخى ارکان مرکز اسناد انقلاب اسلامى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید حمید روحانى.
شماره 1 خرداد 1369.
از شماره 21 مدیر مسؤول و سردبیر: روح اللّه حسینیان.
شماره 28 این مجله در زمستان 1376 منتشر شده است.
26. پرتوى از هدایت
گاهنامه. ویژه نامه اردوى پیش دانشگاهى سال تحصیلى 76 ـ 77
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فرودسى مشهد.
27. پژوهشنامه متین
فصلنامه علمى پژوهشى.پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى
صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینى و انقلاب اسلامى
مدیر مسؤول: على محمد حاضرى
سردبیر: سید محمد موسوى بجنوردى
قائم مقام سردبیر: فاطمه طباطبائى.
سال اول شماره 3 ـ 4 تابستان و پاییز 1378
نشانى: تهران خیابان انقلاب خیابان 12 فروردین کوچه شهداى ژاندارمرى شرقى پلاک 173.
دورنویس: 649919.
تلفن: 2 ـ 6499190
28. پژوهش و حوزه:
فصلنامه اطلاع رسانى ـ پژوهشى
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشى مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: مجید خالق پور
سردبیر: سید محمد رضا حسینى
سال اول شماره اول بهار 1379
نشانى: قم ابتداى بلوار امین مقابل راهنمایى و رانندگى اول بلوار سردار سمعى خانى ساختمان معصومیه طبقه اول.
تلفن: 931715
نمابر: 935928
پست الکترونیک: pazhoohesh va huze@noornet.ne.
29. پژوهشهاى قرآنى
فصلنامه علوم قرآنى
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم(مرکز فرهنگ و معارف قرآن)
مدیر مسؤول: سید عباس صالحى
سردبیر: احمد ترابى
شماره اول این فصلنامه در بهار 1374 و آخرین شماره آن (19 ـ 20) در پاییز و زمستان 1378 منتشر شده است.
30. پگاه حوزه
صاحب امتیاز دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
مدیر مسؤول و سردبیر: سید عباس صالحى
شوراى سیاستگذارى: عبدالرضا ایزدپناه احمد ترابى سید عباس صالحى.
نشانى: قم خیابان صدوق صدوق 4 پلاک 9
تلفن: 36 ـ 927934
دورنگار: 927934
31.پوپک
ماهنامه فرهنگى کودکان
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
مدیر مسؤول: عبداللّه حسن زاده
سردبیر: محمود پوروهاب
سال هفتم شماره 4 مسلسل 72 تیر 1379
نشانى: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم. دفتر مجله پوپک.
صندوق پستى: 37185/338.
تلفن: 739998
32. پیام حوزه
شوراى عالى حوزه علمیه
صاحب امتیاز: شوراى عالى حوزه علمیه
مدیر مسؤول: ابتدا سید هاشم حسینى بوشهرى و سپسها سید باقر خسروشاهى
سردبیر: رضا مختارى
شماره اول بهار 1373 و پیاپى 23 پاییز 1378
33. پیام زن
ماهنامه اسلامى
قم: حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامى
سال 1 شماره 1 فروردین 1371 سال 8 شماره 94 دى 1378
34. پیام شادى
مجله ماهانه دینى و اجتماعى ویژه کودکان
مدیر: حسن شریعتمدارى
سردبیر: هادى خسروشاهى و احمد فرزانه
شروع نشر: 1350ش.
ناشر: دارالتبلیغ اسلامى قم.
35. پیام شهید:
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: محمد منتظرى
شماره 17 1358.
تهران : خیابان ستارخان خیابان شهرآرا پلاک 35
36. پیام صادق:
نشریه خبرى دانشگاه امام صادق علیه السلام زیر نظر اداره کل روابط عمومى و همکاریهاى بین المللى
مدیر مسؤول: سید مصطفى میرلوحى
سردبیر: على سرورى مجد
آخرین شماره بهمن 1378
نشانى: تهران بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
صندوق پستى: 159 ـ 14655
تلفن: 5 ـ 8094001 داخلى 497
دورنگار: 8093484
37. پیک اسلام
ماهانه دینى
مدیر مسؤول: جواد مقصودى
ناشر: کتابخانه شرق همدان
38. تاریخ و فرهنگ معاصر
فصلنامه تاریخى فرهنگى سیاسى اجتماعى مرکز بررسیهاى اسلامى قم گروه تاریخ
صاحب امتیاز و سردبیر: سید هادى خسروشاهى
آخرین شماره: 3 ـ 4 پاییز و زمستان 1376
39. ترجمان وحى
نشریه تخصصى مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهاى خارجى
صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیر مسؤول و سردبیر: محمد نقدى
سال سوم شماره اول بهار و تابستان 1378 شماره پیاپى 5.
40. ترویج اسلام
در شوال 1346 هـ.ق. در مشهد جمعى به عنوان هیأت مبلغین اسلام تاسیس گردید. این مجمع براى نشر و اشاعه افکار خود مجله ترویج اسلام را به صورت هر هفته دو بار منتشر مى کرد.
مدیر مسؤول: رضا کنگى
سالهاى 1305 ـ 1306 ش1346/ هـ.ق.
41. تذکرات دینى
ماهانه دینى
مدیر: شیخ غلامحسین تبریزى.
ناشر: افکار جمعیت دیانت اسلامى.
تبریز سالهاى 1305 ـ 1307ش.
42. تقوى
هفته نامه دینى خبرى
مدیر مسؤول: شیخ رضا رشتى کاظمینى
تهران سال 1329 شمسى.
43. جمهورى اسلامى
روزنامه صبح
صاحب امتیاز: سید على خامنه اى
مدیر مسؤول: مسیح مهاجرى
تأسیس: 1358
شماره 6131 سال 22 و پنج شنبه 20 مرداد 9/1379 جمادى الاول 1421
نشانى: تهران سعدى جنوبى شماره 571
تلفن: 20ـ 3916111
44. جهاد اکبر
هفته نامه خبرى و انتقادى. چاپ سنگى طرفدار مشروطه
مدیر مسؤول: میرزا على آقا خراسانى
سردبیر: میرزا محمد على علم
اصفهان
سالهاى 1285- 88 ش.1325 هـ.ق.
45. جهان اسلام
روزنامه عصر ایران. سیاسى اجتماعى اقتصادى خبرى ورزشى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید هادى خامنه اى
پیش شماره سه شنبه 24 اردیبهشت 29/1370 شوال 1411
شماره اول یک شنبه 12 خرداد 18/1370 ذیعقده 1411
آخرین شماره سال هشتم شماره 1334 دوشنبه 31 خرداد 7/1378 ربیع الاول 1420
46.حضور
فصلنامه فرهنگى هنرى سیاسى اجتماعى
صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
مدیر مسؤول و سردبیر: حمید انصارى
شماره اول خرداد 1370.شماره 30 زمستان 1378
نشانى: تهران خیابان شهید باهنر خیابان یاسر
تلفن: 2288693
فاکس: 2281671
47. حکومت اسلامى
ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام
صاحب امتیاز: مجلس خبرگان
مدیر مسؤول: ابراهیم امینى
سردبیر: مهدى مهریزى
شماره اول پاییز 1375 آخرین شماره پیاپى 14 سال چهارم زمستان 1378.
قم صندوق پستى: 3317
تلفن: 3 ـ 741322
فاکس: 741323
نشانى اینترنت: http:llwww.nezam.org.
پست الکترنیک: E.Amini@nezam.org.
48. حوزه
دو ماهنامه ویژه حوزه هاى علوم دینى
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
مدیر مسؤول : محمد جعفرى گیلانى
سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه و در سالهاى اخیر زیر نظر شوراى سردبیرى.
شماره 1 محرم 1404 آبان 1362 شماره 99 مرداد و شهریور 1379
مجله حوزه دائرة المعارف بزرگى است از مسائل مربوط به دین شناسى و حوزه شناسى. در این مجله دستورالعمل ها و نامه هاى عرفا و اصحاب سیروسلوک از جمله بزرگانى چون: ملا على نورى آخوند شیخ مهدى بهارى همدانى حاج میرزا جواد ملکى تبریزى شیخ مجتبى قزوینى خراسانى فیض کاشانى شیخ محمد حسین اصفهانى معروف به کمپانى ملا محمد رفیع گیلانى معروف به بیدآبادى ملا حسینقلى همدانى سید احمد کربلایى شیخ عباس قمى و … بازتاب یافته است که خود مجموعه اسنادى پر بهایى از خاطرات عارفانه هاى حوزه شمرده مى شود.
نقد متون حوزوى ارزیابى سیاستهاى فرهنگى حوزه هاى علمیه بحثهاى بنیادین مربوط به علوم حوزوى از منظر پیشینه ها روشها و تطور روشهاى مکاتب اصولى و فقهى حوزه ارزیابى ساختار علمى حوزه هاى قدیم و جدید ارزیابى برخى از روشهاى کارآمد در رشد علمى حوزویان بررسى مسائل تاریخى و ادوار حوزه در گذر زمان تاکید بر اخلاقیات کهن حوزه و زهدگرایى آگاهانه نقد و اندیشه برخى از صاحب نظران حوزه استخراج ویژه نامه هایى در راستاى معرفى برخى از چهره هاى بلند پایه حوزه ارزیابى مسؤولیت حوزه هاى علمیه نیازهاى علمى حوزه ها و حو زویان هشدار نسبت به خلأ و کاستیها ى موجود مسائل مربوط به مدیریت حوزه از اهم مباحث حوزه شناسى مجله هستند که نظیر آن را در هیچ مجله اى در تاریخ مطبوعات حوزه نمى توانیم بیابیم.
در مجله حوزه در کنار مسائل حوزه از سیره پیشوایان دین مباحث فقهى و اقتصادى تحلیل دیدگاههاى روزآمد امام راحل و مقام معظم رهبرى نقش روحانیت و حوزه هاى علمى در نهضتهاى صد ساله اخیر مسائل مربوط به تبلیغ و نحوه عرضه مفاهیم اسلامى در جهان امروز ونیز بحثها ى مفیدى به میان آمده است.
تا چندین سال همکاران قلمى مجله حوزه حتى مدیر مسؤول و سردبیر آن معرفى نمى شدند و در سالهاى اخیر در کنار نام مدیر مسؤول و سردبیر با نام فضلایى آشنا مى شویم که در تدوین این گنجینه گرانبها همکارى داشته و دارند.
49. حوزه اصفهان
فصلنامه علمى ـ پژوهشى دفتر تبلیغات اسلامى شعبه اصفهان.
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: احمد زاد هوش
سردبیر: حامد ناجى اصفهانى
سال اول دفتر اول بهار 1379
نشانى: اصفهان خیابان حافظ چهارراه کرمانى دفتر تبلیغات اسلامى شعبه اصفهان.
صندوق پستى: 186 ـ 81395
تلفاکس: 216847
50. حوزه و دانشگاه
فصلنامه علوم انسانى ـ اجتماعى
صاحب امتیاز: پژوهشکده حوزه و دانشگاه (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه)
مدیر مسؤول: علیرضا اعرافى
سردبیر: سید هادى عربى
سال ششم شماره 21 زمستان 1378
نشانى: قم بلوار امین مدرسه معصومیه پژوهشکده حوزه و دانشگاه دفتر فصلنامه.
صندوق پستى :3151 ـ 37185
تلفن: 5 ـ 931404
نمابر: 936042
تهران خیابان انقلاب جنب دانشگاه تهران نبش کوچه اسکو پلاک 4
تلفن: 6402600
51. حیات
هفته نامه
مدیر: شیخ محمد حسن قمى بدیع المتکلمین کاشانى
دبیر: سید هاشم تهرانى
تهران سال 1388 ش.1327/ ق.
52. حیات
هفته نامه
ارگان حزب دموکرات فارس
شیخ محمد حسین حیات.
شیراز سالهاى 1288/97 ش.
53.حیات نو
روزنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید هادى خامنه اى
شماره 57 پنج شنبه 20 مرداد 1379. نشر آن ادامه دارد.
نشانى: تهران خیابان سهروردى شمالى شماره 50
دورنگار: 8766373
تلفن: 87474379
54. خراسان
روزنامه فرهنگى اجتماعى سیاسى خبرى صبح
صاحب امتیاز: موسسه فرهنگى هنرى خراسان
مدیر مسؤول: حسین غزالى
سال شروع: 1329 شماره 147725 دوشنبه 24 مرداد 13/79 جمادى الاول 1421
نشانى: تهران خیابان سهروردى شمالى بین خیابان استاد مطهرى و دکتر بهشتى اندیشه 3 شماره 75
تلفن و فاکس: 846279 ـ 021
مشهد: بلوار شهید صادقى(سازمان آب)
صندوق پستى: 511/91735
تلفن: 14 ـ 781011
55. خردنامه صدرا
فصلنامه علمى تروجى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمد خامنه اى.
شماره 14 زمستان 1377 / صفر 1419
در تهران منتشر مى شد.
56. خیال
این روزنامه در رشت چاپ مى شد.
مدیر: افصح المتکلمین.
چاپ سنگى10.
57. خیرالکلام
از معروف ترین روزنامه هاى بعد از صدور فرمان مشروطیت در سال 1286 شمسى. مسلک سیاسى این روزنامه دموکرات بود و به وسیله افصح المتکلمین
اداره مى گردید و در رشت و تهران منتشر مى شد.
24 جمادى الثانى 1325 در رشت تأسیس شد و هر سال 80 شماره با چاپ سنگى و بعدها با چاپ سربى چاپ مى شد.
در تهران از 25 ذیحجه سال 1325 تا 23 صفر سال 1326 انتشار یافته است.
خیرالکلام در رشت پس از انتشار شماره 12 به علت مخالفت آقا بالاخان سردار اعظم حاکم گیلان با مدیر روزنامه توقیف گردید. پس از مهاجرت مدیر روزنامه به تهران که براى دادخواهى انجام گرفته بود چند شماره از آن در تهران انتشار یافت. آخرین شماره اى که در تهران منتشر گردید شماره 19 بود.11
58. دبستان
مجله ماهیانه
مدیر: سیّد حسن طبسى.
مشهد.
شماره اوّل در چهل صفحه قطع خشتى اول ربیع الثانى 1341هـ.ق./29 عقرب 1301 ش. منتشر شد. سال اول مجله با نشر شماره 11 و 12 در غره ربیع الاول 1342هـ.ق./19 مهر 1302 پایان یافت و پس از سه سال تعطیلى شماره اول سال دوم آذر 1305 / 17 جمادى الثانى 1345 قمرى منتشر ش د. مجلّه بخصوص در سال دوم بیش تر ناشر افکار و آثار اعضاى انجمن ادبى خراسان بود.
تیراژ دبستان 500 نسخه بود.
از شماره 9 که اول شهریور 1306 انتشار یافته است مؤسس و صاحب امتیاز سید حسن طبسى و مدیر مسؤول شیخ احمد بهار ضبط شده است.14
59. درسهایى از مکتب اسلام
مجله ماهانه علمى و دینى
این مجلّه به وسیله سید موسى صدر ناصر مکارم شیرازى على دوانى و جعفر سبحانى پایه گذارى شد.
مکتب اسلام از نشریه هاى اثرگذار و طولانى دینى است. دو دوره انتشار از سال 1331 ش داشته است و هنوز هم منتشر مى شود.
این مجله مورد تأیید و حمایت آیت اللّه العظمى بروجردى بود و بعد ها از حمایت و پشتیبانى آیت آللّه شریعتمدارى برخوردار شد و نقش تبلیغى مفیدى پیش از انقلاب بویژه میان جوانان و تحصیل کردگان داشته است. از دستاوردهاى و آثار این مجلّه پرورش شمارى از نویسندگان جوان و روشنفکر روحانى بود که بعدها هر یک در حوزه اى قلم زدند.
60. دعوت الاسلام
روزنامه
مدیر: محمد على حسینى داعى الاسلام
دعوت الاسلام اول رمضان سال1324 ق. در بمبئى تأسیس و ماهانه دو شماره از آن با چاپ سنگى منتشر گردید.
دعوت الاسلام از همان آغاز تأسیس مورد توجه مسلمانان هند و کشورهاى دیگر اسلامى واقع شد. مسلمانان کشورهاى گوناگون اسلامى با کمکهاى مالى خود تداوم نشر آن را میسر مى ساختند.15
61. دعوت الحق
روزنامه دینى
مدیر مسؤول: شیخ محمد على بهجت دزفولى
تهران اوایل شعبان سال 1324.
دعوت الحق پس از مدتى تعطیل و بار دیگر در ربیع الثانى سال 1324 هـ.ق.
انتشار یافت و تا انقلاب مشروطیت کم وبیش دوام آورد.
در شماره 403 روزنامه تربیت که در تاریخ 28 ربیع الثانى 1324 انتشار یافته است در مقاله تعزیه به قلم زکاء الملک درباره انتشار این مجله سخن به میان آمده است.
62. دفتر مطالعات و تحقیقات
نشریه اسلامى و پژوهشى
تهران حوزه علمیه شهید شاه آبادى. دفتر مطالعات و تحقیقات شماره 1 اردیبهشت 1371.
63. روح القدس
هفته نامه سیاسى
مدیر مسؤول: سلطان العلماى تربتى خراسانى.
روح القدس از سه نشریه مشهور صدر مشروطیت است که در تهران چاپ مى شد.
در روزهاى اول استبداد صغیر شکم مدیر روح القدس را دریدند و پس از کشته شدن جسد او را درون چاه انداختند.
شماره اول آن در 25 جمادى الثانى 1325 چاپ و توزیع شد. و در مجموع 26 شماره از آن نشر یافت.
64. روزنامه شیخ فضل اللّه
این نشریه در سال 1325هـ.ق. در تهران انتشار یافت. در این نشریه نورى القا مى کرد که مشروطه خواهى به زیان کشور است. چون هیچ چاپخانه اى حاضر به چاپ این روزنامه نبود ابتدا با خطى خوش نوشته مى شد و از آن عکسهایى تهیه مى گردید و
میان مردم پخش مى شد ولى پس از مدتى با خرید چاپخانه اى سنگى این روزنامه شبانه در حرم عبدالعظیم به چاپ مى رسید و میان مردم پخش مى گردید.
برابر نظر میرزا محمد علیخان تربیت که در کتاب روزنامه هاى ایران دیده مى شود از این روزنامه فقط نوزده شماره منتشر گردید ولى به عقیده کسروى این امر درست نیست و این روزنامه پیش از این با خط نستعلیق نوشته و منتشر مى شد و خود وى تا شماره 15 دوره اول آن را دیده است.
بر اساس نوشته براون تا زمانى که تحصن شیخ فضل اللّه نورى و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم ادامه داشت; یعنى به مدت پنج ماه این روزنامه منتشر مى شده است.14
65. روزنامه معرفت
مدیر: حاج شیخ ابوالقاسم افتخار العلما.
دبیر: شیخ احمد.
روزنامه در شهر یزد تأسیس شده و شماره 8 سال اول آن در 4 صفحه به قطع متوسط وزیرى در رمضان 1327 قمرى نشر یافته است.
موضوع روزنامه مانند مطبوعات دیگر آغاز مشروطیت رخدادهاى انقلاب و رویدادهاى شهر یزد است و نیز مقاله هایى از ستمدیدگان و گرفتاران و مال و آبرو باختگان.
66. روزنامه هفتگى مدنى
مدیر: شیخ عبدالعلى موبد.
در سال 1325 هـ.ق. در تهران منتشر مى شده است. پس از بمباران مجلس شیخ عبدالعلى تهران را ترک و به گیلان رهسپار مى شود و از آن جا به اسم میرزا شیخ على مجتهد به سن پترزبورگ سفر مى کند.16
67. ره آورد
ماهنامه مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى
پژوهش و تحقیق علوم اسلامى کامپیوتر.
سال اول شماره 15 مهر 1378.
ویژه نامه شماره 1 ـ 6 آذر 1378.
68. زندگى
ویژه نوجوانان مرکز تحقیقات دارالحدیث قم
دبیرتحریریه: محمد هادى خالقى
شماره 2 بهار 1379.
نشانى پستى: قم صندوق پستى 3431/ 37185.
پست الکترونیک:hadith@hadith.net.
نشانى اینترنت:http:llwww.hadith.net/magazine/zendegi.htm.
69. ساحل نجات
روزنامه علمى ادبى تاریخى (هفته اى دوبار)
ناشر و مدیر مسؤول: افصح المتکلمین.
سال نشر: 1325ش.
70. سروش اندیشه
فصلنامه علمى و فرهنگى
صاحب امتیاز: شرکت انتشارات سروش
مدیر مسؤول: على اکبر اشعرى و حجت الاسلام محى الدین بهرام محمدیان.
تهران: خیابان شهید مطهرى نبش خیابان شهید نقد. شماره صفر سال اول 1378.
صندوق پستى :1162 ـ 15875.
تلفن: 830002.
71. سلام
روزنامه صبح
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمد موسوى خوئینى.
آخرین شماره 2339 سال نهم چهارشنبه 16 تیر 23/1378 ربیع الاول1420.
72. سلام بچه ها
ماهنامه فرهنگى نوجوانان
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: عبداللّه حسن زاده.
سردبیر: غلامرضا آبروى
سال یازدهم تیر 1379 مسلسل124.
نشانى پستى: صندوق پستى: 338/37185.
تلفن: 739998.
73. سیاست اسلامى
روزنامه دینى دوشماره در هفته
مدیر: اعتمادالاسلام سیستانى.
تهران سال 1303ش.
74. شهود
فصلنامه علمى پژوهشى بنیاد شهید انقلاب اسلامى
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامى.
مدیر مسؤول: محمد حسن رحیمیان.
سردبیر: پرویز بابازاده.
جانشین سردبیر: احمد مازنى.
سال اول دوره اول پیش شماره پاییز1378.
نشانى: تهران خیابان طالقانى نبش خیابان شهید موسوى جنب موزه شهدا معاونت تبلیغات بنیاد شهید انقلاب اسلامى.
صندوق پستى: 4348 ـ 15875.
تلفن: 3 ـ 836831.
75. صراط المستقیم
هفته نامه اجتماعى
مدیر: شمس الواعظین کاشانى.
تهران سالهاى 1285 ـ 86ش.
76. صدر اسلام
هفته نامه دینى و اجتماعى
سید حسین صدر شیرازى. مدیر صدرالدین بلاغى.
تهران سال 1328ش.
77. طلایه
ماهنامه فرهنگى ادبى سیاسى اجتماعى.
صاحب امتیاز: بنیاد پانزده خرداد.
مدیر مسؤول: محمد على نظام زاده.
شماره اول دوره جدید خرداد 1374.
78. طوس
مدیر: میرزا هاشم خان قزوینى.
سردبیر: شیخ ابوالقاسم نحوى.
در آغاز تأسیس در هفته دو بار در مشهد منتشر مى شد. شماره اول سال اول در تاریخ شنبه ششم ذیقعده 1327 قمرى در چاپخانه سربى مطبعه طوس با قطع بزرگ چاپ شد. آخرین شماره آن در تاریخ پنج شنبه19 شعبان 1328 منتشر گردید. در جمع 58 شماره از آن درآمد و به دستور حکمرا ن خراسان شاهزاده منیرالدوله توقیف گردید.
79. علوم حدیث
فصلنامه علمى تخصصى
صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث.
مدیر مسؤول: محمد محمدى نیک (رى شهرى)
سر دبیر: مهدى مهریزى.
شماره اول سال اول پاییز 1375 و آخرین شماره بهار 1371.
80. علوم سیاسى
فصلنامه علمى پژوهشى
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم وابسته به دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: سید محمد تقى آل سید غفور
سال دوم شماره هشتم بهار 1379.
نشانى: قم مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع).
صندوق پستى: 787 ـ 37185 تلفن: 732052.
دورنگار: 739206.
81. فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق.
مدیر مسؤول:محمد سعید مهدوى کنى.
سردبیر: دکتر منصور خلیلى عراقى.
شماره 9 بهار 1378.
نشانى: تهران بزرگراه شهید چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق مرکز تحقیقات دفتر فصلنامه پژوهشى.
صندوق پستى: 159 ـ 14655.
تلفن: 5 ـ 8094001.
نمابر: 8093484.
82. فقه
فصلنامه کاوش هاى نو در فقه اسلامى
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: عبدالرضا ایزدپناه.
سردبیر: محمد حسن نجفى.
شماره اول پاییز 1373 شماره 23 بهار 1379.
نشانى: قم ابتداى خیابان شهداء ساختمان مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
صندوق پستى :599 ـ 37185.
تلفن: 742158.
نمابر: 742159.
83. فقه اهل بیت(ع)
فصلنامه فقهى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید محمود هاشمى.
سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه.
شماره 22 تابستان 1379.
قم: صندوق پستى 37185/559.
تلفن: 739999.
فاکس: 744963.
84. فیضیه
روزنامه فقهى اصولى تفسیرى
صاحب امتیاز: محمد دادستان.
1373 ـ 23 آذر 1376
قم: صندوق پستى 119 ـ 37175
85. قبسات
فصلنامه در حوزه فلسفه دین و فرهنگ. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و سردبیر: على اکبر رشاد.
شماره اول پاییز 1375 شماره 15و 16 بهار و تابستان 1379.
صندوق پستى: 44 ـ 13145
تلفن: 815328
فاکس: 8841561
86. کتاب نقد
فصلنامه انتقادى فلسفى فرهنگى
صاحب امتیاز: موسسه فرهنگى دانش و نشر اندیشه
مدیر مسؤول و سردبیر: حسن رحیم پورازغدى
شماره 13 زمستان 1378
تهران صندوق پستى: 1556 ـ 13145
تلفن و دورنگار: 64923
87. کشکول
هفته نامه فکاهى سیاسى ادبى
1325.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: حجةالاسلام کرمانى.
تهران: اداره روزنامه نداى وطن.
88. کلام
نشریه تخصصى مؤسسه تحقیقات و تعلیمات امام صادق حوزه علمیه قم.
زیرنظر: یعقوب جعفرى.
شماره اول بهار 1372 آخرین شماره 33 سال نهم بهار 1379.
نشانى: قم بلوار امین مؤسسه تحقیقاتى و تعلیماتى امام صادق(ع).
تلفن: 925152.
فاکس: 92331.
89. کوثر
ماهنامه فرهنگى تاریخى اجتماعى عقیدتى
صاحب امتیاز: آستانه مقدسه حضرت معصومه(س).
مدیر مسؤول: عبدالرضا ایزدپناه.
سردبیر: محمود مهدى پور.
شماره آخر 33 سال سوم اذر 1378.
90. مبلغان
صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزش هاى کاربردى مدیریت حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول: محمد حسن نبوى.
سردبیر: حسین ملانورى.
پیش شماره اول رمضان 1420هـ.ق.
پیش شماره هفتم جمادى الاول 1421هـ.ق.
نشانى: قم ابتداى بلوار امین مدرسه معصومیه معاونت تبلیغ و آموزشهاى کاربردى حوزه علمیه قم.
91. مسجد
دوماهانه دینى فرهنگى اجتماعى
مرکز رسیدگى به امور مساجد.
صاحب امتیاز: محى الدین انوارى.
سال نهم شماره 50 خردادو تیر 1379.
92. میقات حج
فصلنامه فرهنگى اجتماعى سیاسى تاریخى
صاحب امتیاز: حوزه نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت.
مدیر مسؤول: سید على قاضى عسکر.
شماره 32 تابستان 1379.
نشانى: تهران خیابان آزادى سازمان حج و زیارت طبقه دوم معاونت آموزش تحقیقات بعثه مقام معظم رهبرى.
93. مشکوة
فصلنامه علمى دینى فرهنگى
صاحب امتیاز: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.
مدیر مسؤول: علاء الدین حجازى بعدها محمد واعظ زاده خراسانى.
شماره اول پاییز 1361 شماره 65 سال 1378.
94. معرفت
مجله علمى تخصصى در زمینه علوم انسانى
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
مدیر مسؤول: محمد تقى مصباح یزدى.
سال نهم شماره سوم مرداد و شهریور 1379.
نشانى: قم بلوار امین 45 مترى بسیج مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
صندوق پستى: 186 ـ 37165
تلفن: 933404 ـ 932328.
نمابر: 936002.
شبکه اینترنت:http:llwww.qabas. net.
95. مکتب تشیع
فصلنامه دینى نشریه مؤسسه انتشارات مکتب تشیع
این نشریه در قم به سال 1337 منتشر شد و هفت سال دوام داشت و در سال
1343تعطیل گردید.
این فصلنامه به همت شمارى از طلاب و فضلاى جوان و برخى از چهره هاى برجسته پدید آمد. علامه سید محمد حسین طباطبائى فلسفى علامه محمد تقى جعفرى دکتر بهشتى استاد مطهرى دکتر ناظم زاده کرمانى استاد صالحى نجف آبادى از نویسندگان این فصلنامه بودند.
مکتب تشیع به صورت سالانه نیز بامقاله هاى پر حجم و گوناگون بامشارکت صاحب نظران حوزوى و به چهار زبان: فارسى عربى فرانسه و انگلیسى منتشر مى شد.
96. ملت ما
روزنامه سیاسى اجتماعى
1331.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید شمس الدین قنات آبادى.
تهران خیابان ناصریه کوچه بنده لوها.
97. میراث شهاب
فصلنامه فرهنگى
نشریه کتابخانه بزرگ آیت اللّه العظمى مرعشى نجفى قم.
سال 1 شماره 1ـ2 پاییز و زمستان 1374 سال 5 شماره 16 تابستان 1378.
98. میراث جاویدان
فصلنامه فرهنگى تحقیقى اجتماعى و تاریخى
صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه.
مدیر مسؤول و سردبیر: محمد على خسروى.
شماره 1 بهار 1372 شماره هاى 25 ـ 26 بهار و تابستان 1378.
نشانى: تهران خیابان نوفل لوشاتو روبه روى سازمان اوقاف و امور خیریه دفتر وقف میراث جاویدان.
تلفن: 6716470
دور نگار: 6720270.
صندوق پستى: 6738 ـ 11365.
99. ناطق الاسلام
هفته نامه دینى
مدیرمسؤول: شیخ حسین تربتى.
در سال 1304 شمسى در مشهد منتشر مى شد.
امتیاز این هفته نامه در خرداد 1304 از تصویب شوراى عالى معارف گذشت.
100. نامه مفید
فصلنامه تخصصى دانشگاه مفید قم
مدیر مسؤول: سید مسعود موسوى کریمى.
سردبیر: سید ابوالفضل موسویان.
شماره آخر 21 سال ششم بهار 1379.
101. نبأ
دو هفته نامه سیاسى فرهنگى خبرى
مدیر مسؤول: سید مسعود قاضوى.
1373 حوزه علمیه شهید شاه آبادى.
نشانى: تهران سبلان شمالى شماره 668 دفتر مرکزى حوزه علمیه شهید شاه آبادى.
102. نداى اسلام
فصلنامه علمى فرهنگى اجتماعى. زیر نظر حوزه علمیه دار العلوم زاهدان.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: خدا رحم لکزایى بهادرى.
سردبیر: عبدالمجید مراد زهى خاستى.
سال اول شماره اول بهار 1379.
نشانى: زاهدان خیابان خیام خیابان توحید حوزه علمیه دارالعلوم.
تلفن: 447090 ـ 445539.
103. نداى حق
نشریه فرهنگى اجتماعى ـ دینى
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید جواد موسوى زنجانى.
سردبیر: سید مهدى موسوى.
شماره مسلسل 54 مهر و آبان1377.
نشانى: تهران کیلومتر 17 جاده قدیم شهر قدس بلوار مصلى مجتمع فرهنگى باقرالعلوم.
تلفن: 22312.
صندوق پستى: 169 ـ 33561.
104. نسل نو
ماهانه دینى علمى و اجتماعى براى جوانان
سردبیرها: خسروشاهى یعقوب جعفرى.
سال 1351 شمسى از سوى دارالتبلیغ اسلامى قم.
105. نشریه داخلى دانشگاه علوم اسلامى رضوى
ویژه معارف قرآنى
سال دوم شماره پنجم 1379.
نشانى: مشهد فلکه حضرت دانشگاه علوم اسلامى رضوى معاونت پژوهشى
تلفن: 57089.
دورنویس: 26844.
106. نشریه کتابخانه مسجد اعظم
ماهنامه دینى و علمى
با همکارى و زیر نظر دانشمندان حوزه علمیه قم.
سالهاى 1343 ـ 45 شمسى.
107. نقطه
ماهنامه تجربى فرهنگى و علمى
نشریه داخلى جمعى از دانش پژوهان حوزه علمیه مشهد.
سال اول شماره پنجم مرداد 1379/ربیع الثانى 1421.
108. نقد و نظر
فصلنامه فرهنگى عقیدتى اجتماعى
از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
مدیر مسؤول و سردبیر: محمد مهدى فقیهى.
شماره اول زمستان 1373 و شماره هاى 19 ـ 20 تابستان و پاییز 1378.
قم صندوق پستى: 3693/37185.
تلفن و فاکس: 742165.
109. نگاه حوزه
ماهنامه دینى و علمى
از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان.
این مجله با همکارى قلمى شمارى از طلاب فاضل حوزه مشهد منتشر مى شود.
1373 ـ شماره 62 سال 1379.
نشانى: مشهد خیابان امام خمینى ایستگاه سراب دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان.
110. نور علم
نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
صاحب امتیاز: محمد یزدى.
ش1ـ2 مهرـ دى1362 سال 5 شماره 54 اسفند 1373.
111. هفت آسمان
فصلنامه تخصصى ادیان و مذاهب. مرکز مطالعات ادیان قم.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید ابوالحسن نواب.
سردبیر: حمید رضا شریعتمدارى.
شماره اوّل بهار 1378 شماره 3 - 4 پاییز و زمستان 1378.
نشانى: قم خیابان آیت اللّه مرعشى نجفى کوچه ارک پلاک285.
صندوق پستى:178 ـ 37185.
تلفن: 744177.
فاکس: 742237.
112. هنر دینى
فصلنامه فرهنگى ادبى هنرى
صاحب امتیاز: بنیاد هنر دینى الرضا.
مدیر مسؤول: سید محمد باقر خرازى
سر دبیر: سید علیرضا جعفرى.
پیش شماره اول تابستان 1378.
قم صندوق پستى: 3679/37185.
تلفن: 73789.
113. یاد
فصلنامه ارگان بنیاد تاریخ انقلاب اسلامى ایران
مدیر مسؤول: عبدالمجید معادیخواه.
سال اول شماره اول زمستان 1364 شماره 42 سال یازدهم بهار و تابستان 1375.
تلفن: 926078.
صندوق پستى: 37185/543.
ب. عربى
114. اجوبة المسائل الدینیه
کربلا لجنة الثقافة الدینیه
ماهانه سال اول شماره1 محرم 1375هـ.ق.
سال 13 شماره 12 ذى الحجة1389.
115. الارشاد
فصلنامه و بعدها دوماهنامه اسلامى
مشهد: تحت اشراف سید عبدالرضا شهرستانى و با همکارى علمى علامه مرتضى عسکرى دکتر صلاح الصاوى دکتر سید جعفر شهیدى على اکبر بیداد سید فاضل میلانى سید جواد شهرستانى شیخ محمد واعظ زاده شیخ محمد على تسخیرى سید جعفر مرتضى دکتر سید جواد مصطفوى.
116. التوحید
مجله اسلامیه فکریه مؤسسه الفکر الاسلامى
المشرف العام: الشیخ محمد على التسخیرى
المدیر المسوؤل: مرتضى البهشتى
رئیس التحریر: ماجد الغرباوى
السنه السابعه عشره العدد 99 ربیع 1420هـ/1999م.
المراسلات: الجمهوریة الاسلامیه فى ایران قم ص.ب 37185/3651
تهران شارع ولى عصر اول شارع فاطمى رقم 766 ص.ب14155/3899
مؤسسه الکفر الاسلامى
شبکه اینترنت: hltp:llwww.iran-itf.com/at-tawhid arabic.html
117. الجمعه
ماهانه فرهنگى سیاسى اجتماعى
صاحب امتیاز: حوزه علمیه عراق.
قم: ص.پ819.
ش1 صفر1420.
118. الحیاة الطیبه
مجله فصلیه تعنى بقضایا الحوزات والمدارس الاسلامیه
مدیر مسؤول: محمد رضا نوراللهیان المهاجر.
رئیس التحریر: نجف على میرزائى
السنة الاول العدد الثانى جمادى الاولى ـ رجب 1419
قم: ص.ب:3311
هاتف: 744670/730415
فاکس: 744371 (251 ـ 98)
119. الرائد
اولین نشریه کمک آموزشى زبان عربى معاصر
نشر مرکز منتدى اللغة العربیه ـ دفتر تبلیغات اسلامى شعبه خراسان.
رئیس تحریریه: محمد حسن مددى موسوى
پیش شماره 1 ـ 2 مهر ـ بهمن 1377.
نشانى: مشهد خیابان امام خمینى بازارچه سراب دفتر تبلیغات اسلامى منتدى اللغة العربیه.
تلفن 356173 2226624 و 222261
فاکس: 56068
120. العروة الوثقى
این مجله را سید جمال الدین سپس از تشکیل انجمن سیاسى عروة الوثقى با همکارى شاگرد خود شیخ محمد عبده منتشر مى نمود. عروة الوثقى مقاله هاى پرشور و انقلابى سید جمال الدین اسدآبادى را در پاریس به چاپ مى رساند و در بیش تر کشورهاى شرقى آن را انتشار مى داد. شم اره اول آن روز 15 جمادى الاول سال 1301
منتشر شده است.
دولت انگلیس راه ورود آن را به هندوستان و مصر بست و خواندن آن را ممنوع نمود. در ایران نیز توزیع آن به دلیل حملات شدید به رژیم قاجار با مانعهایى رو به روشد.
عروة الوثقى با چاپ شماره 18 خود در 26 ذیحجه سال 1301 از ادامه انتشار بازماند.
دراین جا براى آشنایى با سبک نوشته هاى این مجله ترجمه مقاله اى از صفحه 9 شماره اول آن را که هدفهاى مجله را بیان مى کند نقل مى کنیم:
(هدف ما از انتشار این روزنامه پرداختن به ضروریاتى است که مى تواند به مردم مشرق زمین کمک کند و آنان را براى جبران عقب ماندگیها و پرهیز از مشکلات و اشتباهات آینده آماده کند. مطالعه عوامل این عقب افتادگى و انگیزه هایى که موجب گردید تا راهها گم گشته و هدفه ا ناشناخته باقى بماند و راهنمایان ندانند که چگونه باید از آن سربر آورد درخور پژوهش و بررسى مى گردد و چنین اقدامى است که حجاب اندیشه ها را به کنارى زده و مقاصد زورگویان و سودجویان را نشان خواهد داد.
گاه ناامیدى اندیشه انسانهاى خوشبخت را چنان در بر مى گیرد که تصور مى کنند دیگر زمان اصلاح کارهایشان گذشته است و درمان بیماریهاشان به پایان رسیده و در این دایره بزرگ راه نجاتى برایشان نمانده است. باید از هدفهاى برتر صرف نظر نمود تا دچار بدبختیهاى بزرگ تر ن گردید. امّا باید پذیرفت که براى رسیدن به پاره اى از هدفها لازم است خود را جهت ازبین بردن بعضى از مشکلات آماده نمود چیزى که دولتهاى پیشرفته اروپایى نیز به آن دست یازیده اند و مانعة الجمع نخواهد بود هر چند لازم نیست انسان شرقى کار خود را از جایى آغاز کن د که انسان غربى از آن جا شروع کرده است; زیرا پیداست که بى نیازى در قواى ذاتى و اکتسابى نگهبان و عامل دستیابى به خواستها و پیوندهاى سیاسى نیز مى باشد و در غیر این صورت رابطه مردم و دولتها چیزى جز سرکوب کردن قواى گروههاى ضعیف نخواهد بود. قوى مى کوشد ناتوا نان را با وسایل گوناگون از پیشرفت در کارها و به کاربردن ابزار دقیق تر بازدارد تا سود جویان از غفلت او بهره جسته و به خواسته هاى او دست یابند. بنابراین لازم است شرق به این نکته توجه کند بویژه مسلمانان از پرداختن به آنچه که نارواست و آنا ن را از روبه رو شدن با دشمن ناتوان مى سازد پرهیز کنند. از دنباله روى کسانى که بر حال و کارشان آگاهى ندارند خوددارى نمایند. باید بدانند این عقیده که مسلمانان نمى توانند به تمدن دست یابند تا آن زمان که بر اصول و معتقدات خود بوده و از باورهاى پیشینیان خود پیروى مى کنند سنتى وسوسه انگیز و نارواست. حوادث عمومى نباید شرقى ها را سست گرداند. حوادثى را که سیاستمداران آن را دنبال مى کنند باید به ارتباط عمومى ملتها و ایجاد محبت در افراد جامعه و تأیید منافع مشترک آنان پرداخت و از گرایش به ستم و سودجویى و تجاوز به حقوق یکدیگر دورى جست.
این روزنامه نیازمند این هدفها جلب توجه انسانهایى است که با چنین هدفهایى مایلند به سوى رشد و ترقى گام بردارند و خواهان هدایت کسانى است که خواهان راه راست باشند و آن را براى کسانى که نامشان را مى دانیم از هر طبقه اى که باشند برایگان و بدون عوض مى فرستیم و از کسانى که نامشان را در اختیار نداریم و با نامشان آشنا نیستیم مى خواهیم که نام و محل اقامتشان را هر طور که مایلند به ما اطلاع دهند تا روزنامه به دستشان برسد.)17
121. العلم
فصلنامه دینى و فلسفى به زبان عربى
سید محمد على هبة الدین شهرستانى.
العلم را علماى ایرانى در خارج از کشور نشر مى داده اند. نجف حدود 1920م
122. الغرى
الغرى در سال 1328هـ.ق. به صورت مجلّه در نجف اشرف تأسیس و انتشار یافت.
مدیر: آغا محمد محلاتى.
ناشر: حاج شیخ حسین اصفهانى
این مجله پس از انتشار یک شماره چون مخالف قانون مطبوعات عثمانى شناخته شد توقیف گردید.پس از توقیف مجله مدیر آن مجله دیگرى به نام درّة النجف با همان اسلوب در ربیع الاول سال 1328/1289 ـ 1288 انتشار داد.18
123. الفتح
ماهانه اسلامى فرهنگى
جمع من طلبة الحجاز
قم سال اول شماره 4 شعبان 1408
124. الفکر الاسلامى
فصلنامه علمى تخصصى مجمع فکر اسلامى قم
مدیر مسؤول: شیخ محسن عراقى
شماره اول/ محرم ـ ربیع الاول 1414 شماره 21 ـ 22 سال ششم محرم ـ جمادى الثانى 1420هـ.ق.
125. القلم
مجله ماهانه اسلامیه
تهران حوزه علمیه شهید شاه آبادى
شماره 1 ـ 2 آذر ـ دى1370.
126. المرشد
ماهانه ادبى اسلامى علمى
السید صالح الشهرستانى
بغداد
سال اول شماره اول جمادى الاول 1344.
سال 4 شماره 10 رجب 1348.
127. المنهاج
اسلامیه فکریه فصلیة
المشرف العام: السید محمود الهاشمى
رئیس التحریر: الشیخ خالد العطیه
المدیر مسؤول: هانى عبدالله
المدیر الفنى: محمد مهدى الطریحى
السنة الخامسه ربیع 1421 هـ.ق. شماره 17
نشانى: ص.ب: 24/50 بیروت. لبنان.
تلفاکس: 273604/1/961.
هاتف: 644662 (3.)
128. الموسم
مجله فصلیه مصورة تعنى بالاثار والتراث
صاحبها و رئیس تحریرها: محمد سعید الطّریحى
المرکز الوثاقى لتراث اهل بیت علیهم السلام.
نشانى:KUFA ACADEMY
POST BUS 1113
3260 AC OUD - BETERLAND
NEDERLAND FAX:0031186616306
129. النافذه
ماهانه ادبى
قم مدرسه علمیه معصومیه
دوره جدید شماره 7 مهر 1378
130. النور
ماهانه اسلامى
مؤسسه الامام الخویى الخیریه لندن
سال 4 شماره 44 شعبان 1416
131. الهادى
ماهانه اجتماعى اسلامى علمى
قم دارالتبلیغ اسلامى
سال 1 شماره 1 شعبان 1391
سال 7 شماره 2 1401
132. تراثنا
فصلنامه تخصصى پژوهشى مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث
قم سال اول شماره 1 1405. سال 14 شماره 58 1420.
نشانى: قم دور شهر خیابان شهید فاطمى کوچه 9 پلاک 5.
تلفن 5 ـ 730001
فاکس: 730020
صندوق پستى: 996/37185 قم جمهورى اسلامى ایران.
133. ترویج الاسلام
ماهانه اسلامى اجتماعى
مدیر مسوؤل: هیئت مبلغین اسلام مشهد.
سال اول شماره 1 شعبان1346هـ.ق.
134. دراسات اسلامیه
نجف (عراق) جامعة النجف الدینیه
سال اول شماره 1 ـ 3 محرم 84 ـ 1385هـ.ق.
135. دراسات و بحوث
مجله اسلامى سیاسى
جماعة العلماء المجاهدین فى العراق
سال اول شماره 1 شوال 1401 سال دوم شماره 7 رجب 1403
136. رسالة الثقلین
مجله اسلامیه جامعه مجمع العالمى لأهل البیت
المشرف العام: الشیخ محمد على الستخیرى
رئیس التحریر: الشیخ فؤاد کاظم المقدادى
العدد الثانى والثلاثون السنة الثامنه شوال ـ ذوالحجه 1420هـ.ق. 2000م
نشانى: جمهورى اسلامى ایران قم ص:894 ـ 37185
هواتف: 740294 و 3 ـ 740771
فاکس: 735179
اینترنت: http://www. lran - itf. com/visalatuth
thaqalayn.html
137. رسالة التقریب
مجله المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب الاسلامیه
فصلیة مخصصه محکمة تعنى بقضایا التقریب بین المذاهب و وحدة الامة الاسلامیه
ییصدرها :المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
رئیس تحریر: ا.د.محمد على آذرشب
مؤسسه الفکر الاسلامى
العدد الخامس والعشرون. الدورة السابعه رجب ـ رمضان 1420هـ./2000م
نشانى: جمهورى اسلامى ایران تهران صندوق پستى: 3899 ـ 14155
تلفن: 674438
فاکس: 8902725
138. رساله الحرمین
ماهانه سیاسى اسلامى حرکت اسلامى علماء حجاز
بیروت
سال اول شماره 1 ربیع الثانى 1410 سال سوم شماره 28 ذى العقده 1412
139. دعوت الاسلام
ماهانه اسلامى علمى اجتماعى
دار التوجیه الاسلامیه قم
سال اول شماره 1 ربیع الاول 1401 شماره 10 ذى الحجه 1401
140. صوت الاسلام
ماهانه اسلامى علمى اجتماعى
قم دار التوجیه الاسلامیه
سال اول شماره 1 ربیع الاول 1401 شماره 10 ذى الحجه 1401
141. صوت الاسلام
ماهانه اسلامى اجتماعى
مؤسسه الامام على قم
سال اول شماره 10 محرم 1420هـ.ق
142. صوت المبلغین
ماهانه اسلامى مکتب صوت المبلغین کربلا (عراق)
سال اول شماره اول رجب 1380 سال دوم شماره 10 شعبان 1382
143. فقه اهل البیت
مجلّه فقهیة تخصصیة فصلیة
رئیس التحریر الشیخ خالد الغفورى
تصدر عن: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البیت(ع).
العدد السابع عشر ـ السنة الخامسة 1421هـ/2000م
قم ص.ب: 37185/3799
هاتف: 739999
فاکس:744962
144. قضایا الاسلامیه
فصلنامه علمى پژوهشى و دینى
مؤسسه رسول اعظم قم
سردبیر: شیخ مهدى عطا
شماره اول سال1415 هـ.ق.
145. لواء الصدر
هفته نامه اسلامى سیاسى
ناشر: مکتب آیت اللّه سید محمد باقر الحکیم
صاحب امتیاز: سید محمد باقر الحکیم
مدیر مسؤول: محمد هادى
شروع: 1402 هـ.ق.
تهران: خیابان حافظ خیابان رود سر.
ص.پ: 7671 ـ 11365
ج. اردو
146. پیام اسلام
هفته نامه اسلامى اجتماعى سیاسى به زبان اردو
صاحب امتیاز: سید باقر صاحب نقوى
مدیر مسؤول: میرزا حیدر حسین حیدر
نشانى: لکهنو (هند)
شماره 39 29 رجب 1383هـ.ق.
147. تنظیم المکاتب
مجله دینى اجتماعى به زبان اردو هفته نامه
مدیر مسؤول: سید کرار حسین واعظ
هند لکنهو: ص.پ:18.226
آخرین شماره 11 14ربیع الاول ـ شعبان 1419
148. توحید
دوماهه اسلامى به زبان اردو
سازمان تبلیغات اسلامى تهران
سال اول شماره 1 1404هـ.ق. سال دهم شماره2 1413هـ.ق.
د. انگلیسى
149. NESSAGE OF THAQAL AYN
publi shed by: The Ahlal- Bayt (a) vorld Assembly
Address. Keshavarz Blvd. Corner of Quds st. oppt. laleh park
Mailing Address: p.o Boa 19155 - 6831
Tehran. lslamic Republic of IRAN
Fon -98-21 - 8860882
پى نوشتها:
1. (شناسنامه مطبوعات ایران) مسعود برزین/1.
2. همان.
3. روزنامه ایران از آغاز تا سال 1329هـ.ق. 1289 ش60/.
4. اسناد مطبوعات (1320 ـ 1286هـ.ش.) انتشارات سازمان اسناد ملى ایران.
5. روزنامه هاى ایران از آغاز تال سال 1329/1289ش66.
6. همان86/.
7. (تاریخ جراید و مجلات ایران) صدرها ش ج29/2
8. روزنامه هاى ایران144.
9. (شناسنامه مطبوعات ایران)167.
10. روزنامه هاى ایران135.
11. همان.
12. همان.
13. همان144/.
14. همان156/ ـ 157.
15. (تاریخ جراید و مجلات ایران) 226/.
16. همان ج197/4.
17. روزنامه هاى ایران67/.
18. همان72/ ـ 73.


نشریه حوزه شماره 100