گزارش ساواک درباره قمارخانه رمضان یخی و شرکاء

همکاری کلانتری با اوباش برای اداره قمارخانه


تاریخ‌:36/8/26

اطلاعیه

در روز جمعه 36/8/24 نزاعی خونین در بخش 15 بین حسین رمضان یخی معروف و برادرش تقی و برادران هفت کچلان روی داد که در این نزاع چهار نفر مضروب و 12 نفر توقیف شدند و جریان به قرار ذیل است :

از زمان تصدی سروان گلستانه به ریاست بخش 15 مقرر شد که قمارخانه هفت کچلان ماهانه یکصدهزار ریال به کلانتری بخش 15 بدهد و در عوض چون سابقاً در ماه مبلغ پنجاه هزار ریال هم به حسین رمضان یخی می‌داده‌اند، مقرری مشارالیه دیگر پرداخت نگردد تا اینکه در روز جمعه گذشته (36/8/24) حسین رمضان با تبانی قبلی با برادرش تقی و چندین نفر دیگر با آلات قتاله از قبیل اسلحه کمری و کارد و غیره در قمارخانه هفت کچلان اجتماع نموده و شروع به تظاهرات و نزاع می‌نمایند که در این نزاع چهار نفر مضروب و چون سروان گلستانه رئیس کلانتری 15 با حسین میانة خوبی نداشته است‌، پرونده‌ای تنظیم و به دادسرای تهران اعزام و آقای بیگدلی بازپرس شعبه 27 قرار بازداشت کلیه را صادر می‌نماید و رئیس شهربانی‌، مبلغ یکصدوپنجاه هزار ریال از حسین رمضان یخی و برادران هفت کچلان می‌گیرد که تبعید آنها منتفی می‌شود ولی در بین مردم شایع می‌نماید که والاحضرت اشرف پهلوی به رئیس شهربانی تلفن کرده است که از تبعید آنها صرفنظر نمایند و امروز هم بازپرس شعبة 27 قرار بازداشت نامبردگان را تبدیل به مبلغ یکصدهزار ریال کفیل نموده و حسین رمضان از زندان مرخص گردیده است‌.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
همکاری کلانتری با اوباش برای اداره قمارخانه