بازگشت امام خمینی از بازداشت ساواک به قم در 15 فروردین 1343


بعد از واقعه ۱۵خرداد ۱۳۴۲ و اتفاقات پیش آمده، شاه با دستگیری امام و تعدادی دیگر از یاران نزدیک ایشان سعی در سرکوبی نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی داشت. با گذشت زمان شاه چاره ای جز آزادی امام برای خود ندید و به همین دلیل با ترفند تغییر دولت و معرفی کابینه جدید سعی نمود تا مسئولیت دستگیری ایشان و اتفاقات تلخ پیش آمده را به گردن دولت قبل بیاندازد و به این ترتیب خود را در روند حوادثی که بر مردم گذشت بی تقصیر جلوه دهد. از طرف دیگر دولت جدید برای ظاهرسازی درصدد روابط خود با روحانیون برآمد و به همین منظور امام را در ۱۵ فروردین ۴۳ به قم منتقل نمود.

نگاهی به آثار و پیامدهای آزادی و مراجعت امام خمینی به قم در اسناد ساواک نشان می دهد که عوامل ساواک با آگاهی از میزان محبوبیت امام اقداماتی را در کنترل توده مردم انجام داده اند. از جمله در سندی با تشکیل ستاد عملیاتی در شهربانی قم به رصد اوضاع و احوال و انجام پیش بینی های لازم پرداختند و همچنین نیروهایی از ارتش و شهربانی و گروهان تقویتی برای کنترل بیشتر شهر قم مستقر گردیدند.


بازگشت امام خمینی از بازداشت ساواک به قم در 15 فروردین 1343