راهپیمایی عظیم مردم تهران در روز 28 صفر سال 57


3404 بازدید

راهپیمایی عظیم مردم تهران در روز 28 صفر سال 57
گزارش ساواک از تظاهرات و راهپیمایی میلیونی مردم تهران در 7 بهمن 1357 مطابق با 28 صفر 1399