دل نوشته های شهید چمران در زندگی ، مبارزه، دفاع و شهادت


دل نوشته های شهید چمران در زندگی ، مبارزه، دفاع و شهادت

در اینجا هفت برگ از دست نوشته های شهید والا مقام دکتر مصطفی چمران که تجسم عینی علم و تقوا ، تعهد و تخصص ، جهاد اکبر و جهاد اصغر در کنار هم بود . 


زندگی نمایشنامه ای از دشواری ها در راه مبارزه است

به یاد اربعین امام حسین (ع) و الهام از ایشان برای مبارزه علیه

عوامل شکست و پیروزی یک ملت

ضرورت ماندن در جبهه ها تا پیروزی نهایی بر دشمن

ضرورت مبارزه علیه جلوه های فرهنگ آمریکایی و طاغوتی

حسین شاهد همه شهیدان راه مبارزه علیه ظلم و ظالمان