نگذارید آیت الله خمینی مثل امام حسین تنها بماند


نگذارید آیت الله خمینی مثل امام حسین تنها بماند
گزارشی از مجلس عزاداری در صبح 13 خرداد(عاشورا) 42 در بیت امام خمینی