پیروزی انقلاب اسلامی و نقش زنان


مصطفی آخوندی
5023 بازدید
انقلاب اسلامی

زنان, ایـن عنـاصـر فضیلت و ارزشهای الهی دارای بـرکـات زیـادی هستند و به عنـوان نیمـی از جامعه بشریت, همـواره بیشتریـن بار مشکلات را بـر دوش می کشند و نـوعا شـریک غم خانـواده مـی باشنـد. اسلام برخلاف جـوامع و تمدن جاهلـی که زنان را حقیر و ضعیف و دون شمرده و آنان را در خـدمت ابتذال و فساد گـرفته بـود, به زنان, شخصیتـی باکرامت و مقامی والا بخشید. ایـن مقام و منزلت, تـوإم با فـداکاری و ایثار, در پـرتـو انقلاب اسلامـی تجلـی یافت و عطر شکـوفایی ایـن مـوجـود بزرگـوار و بافضیلت, جهانیان را به شگفت آورد, تا آنجا که از سـوی خبرگزاریها و تحلیل گران, انقلاب اسلامی به ((انقلاب چادرها)) نام گرفت.

زنان, ایـن عناصر عفاف و نجابت, نه تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگـی ایفـا کـردنـد, بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامـی و تداوم انقلاب اسلامـی حرف نخست را زدند و با حضـور در صحنه انقلاب اسلامی, تـوطئه های دشمنان را در عرصه های گوناگون فرهنگی, نظامی, اقتصادی, اجتماعی, سیاسـی و ... نقـش بـر آب سـاختنـد. در ایـن مقاله تلاش شـده است با بهره گیـری از سخنان گهربـار معمار انقلاب اسلامـی, حضـرت امـام خمینـی, نقـش و سهم بزرگ زنـان در پیـروزی انقلاب, به تصویر کشیده شـود و تلاش و منزلت ایـن بزرگواران عیان گردد. چهار عنوان ((تحـول فکری و روحی زنان)), ((حضـور زنان در صحنه انقلاب اسلامـی)), ((انگیزه حضـور زنان در انقلاب اسلامـی)) و ((ویژگـی زنان انقلابـی)) محـورهای اصلـی ایـن تصـویر مـی باشـد.

1ـ تحول فکری و روحی زنان

هنر انقلاب اسلامی ایـن بود که زنان جامعه ما را متحول ساخت و در مسیر اسلام و ارزشهای الهی هدایت کرد و از بی هـویتـی و بـی بند و باری و ابتذال که سوغات غرب بـود, به سوی عزت خـواهی, عفاف, درک شخصیت و کمال جـویی و تحول فکری و روحی هدایت کرد و از دون مایگی به اوج انسانیت ارتقا بخشید.  زنان مسلمان در انقلاب اسلامی شخصیت و هویت خویـش را یافتند و به مقام و منزلت والای خـویـش پـی بردند و بینـش سیاسـی, فرهنگـی و اجتماعی پیدا کردند. ایـن تحول فکری و روحی بزرگی که نصیب زنان شد, مـوهبت الهی بـود که امام خمینی بارها از آن به بزرگـی یاد کـرده و آن را افتخـار بزرگ ملت ایـران دانستند:

((مـن در جامعه زنها یک جـور تحـول عجیبـی می بینـم که بیشتر از تحـولی است که در مردها پیدا شده[ است].))(1) ((خانمهایی که در قبل وضعشان یک نحـو دیگـری بـود, و رژیـم آنها را به یک مسـایل دیگری مشغول کرده بـود, متحول شدند به کسانی که در مقابل رژیـم ایستادنـد.))(2) ((نهضت اسلامـی به بـرکت اسلام چنان تحـولـی در نفـوس زن و مـرد به وجـود آورده که ره صـد سـاله را یک شبه طـی نمـوده است.))(3) ((این یک تحـولی بـود که بشر نمی تـوانست ایـن تحول را درست کند. این تحول الهی بـود.))(4) ((ایـن تحول که در ایـران پیـدا شـد, تحـول همه جـانبه بـود));(5)

یعنـی زنان در تمـام زمینه های روحـی, فکـری, اخلاقـی, فـرهنگـی, سیـاسـی, اجتمـاعی و انگیزه هـا و اهـداف, الهی شـده بـودنــد و مـی خـواستند در صبغه اسلام قرار گیرند و در مسیر حضرت زهرا(س) و زینب کبرا(س) قدم بردارند. زنان مسلمان از حالت بـی اعتنایی بیرون آمدند و نسبت به سرنـوشت خـود و خـانـواده خـویـش و اسلام احسـاس مسـوولیت کـردند:

((همان زنهایـی که آن وقت که ـ هیچ ـ بـی تفاوت بـودنـد راجع به کشـور خـودشان, راجع به همه چیز, همیـن ها وارد شدند در میدان و دیـدیـم که خـوب هـم مـی تـواننـد انجـام وظیفه کننـد.))(6)

تحول فرهنگی

در تهاجـم فرهنگـی غرب, زنان را در مسلخ ((فروش کالا)) و ((فساد و فحشا)) قربانـی کرده و ایـن مرکز عطـوفت و فضیلت را به گرداب ابتذال کشانده بـودنـد. در طـول پنجاه سال سیاه حاکمیت خانـدان فاسـد پهلـوی, زنان مسلمان زیر فشار و یـورش فرهنگـی استعمار و استکبـار دست و پـا مـی زدنـد. رضـاخـان ایـن مهره استعمــاری و استبدادی, خشـن ترین شیوه را در اشاعه فرهنگ مبتذل غرب, در قالب کشف حجاب به کار برد. اسلام و انقلاب آمـد و زنان را از ایـن منجلاب فرهنگـی نجات داد و آنان را به اخلاق اسلامـی و حجـاب و عفاف و فضیلتها آراسته ساخت:

((ایـن اسلام که در ایران زنده شد, آن خـدمتـی را که به بانـوان کرده است و خواهد کرد, ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیـم ما توصیف کنیـم. اگر نبود این انقلاب و نبود ایـن تغییر و تحولی که در ایران واقع شـده بـود, بعد از چنـد سال دیگـر اثـری از اخلاق اسلامی در ایران نبود.))(7)

((اینجانب به زنان پرافتخار ایران, مباهات می کنـم که تحولی آن چنان در آنان پیـدا شـد که نقـش شیطانـی بیـش از 50 سال کـوشـش نقاشان خارجـی و وابستگان بـی شـرافت آنان, از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاههای تبلیغاتی مزدور را نقـش بر آب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهـی نشـده و با ایـن تـوطئه های شـوم غرب و غرب زدگان آسیب نخـواهد پذیرفت.))(8)

((بجز مشتی زنان مرفه طاغوتـی و وابستگان ساواکـی و سرسپـردگان آنان دیگر قشرهای میلیـونـی زنان متعهد که اساس ملت مسلمان اند, در دام فـریب دلباختگان به غرب نیفتاده و بـا عمل خـود در طـول پنجاه سال سیاه, بـا روی سفیـد نزد خـدا و خلق شجـاعانه مقاومت نمودند.))(9) بنیانگذار انقلاب اسلامـی خطاب به روشنفکـران مـرتجع و دلباختگان بـی بنـد و بـاری و ولنگـاری غرب فـرمود:

((آیا زنها در ایران دیگر کنار رفتند به کلـی, یا همـدوش مردها در کارهای سازنده داخل انـد؟ شما مـی خـواهید که زنهای اینجا هـم بـی بند و بار باشند, هر جـور مـی خـواهند باشنـد؟ ایـن برخلاف آن تحـولـی است که در خـود زنها پیـدا شـده است.))(10)

میل به مبارزه

رها سـاختـن زنـدگـی آرام و بـی درد سـر و روی آوردن به زنـدگـی پرمخاطره و مبارزه با طاغوت یکی از تحـولاتـی بـود که خداوند در وجود زنها به وجـود آورد. آن ترس و وحشتـی که از طاغوت داشتند, از میـان رفت و شجـاعت و شهامت جـای آن نشست. زنـان مسلمـان از چکمه پـوشان و سـرنیزه هـای گـارد شـاهنشـاهـی واهمه ای به دل راه نمی دادند و از زخمی و کشته شـدن نمـی هراسیدنـد. امام راحل ایـن گونه این تحول را بیان می کند:

(خـداوند) قلبها را از آن وحشت بیرون آورد, از آن وحشتـی که از ایـن رژیمها همه داشتنـد, از آن وحشت بیـرون آورد و به جـای آن تصمیـم و شجاعت به ایشان داد, به طوری که زنها, بچه ها و مردها, همه به مبارزه برخاستند. کـی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید مقابل توپ و تانک بایستد؟ ایـن یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالـی در ایـن ملت تحـول را ایجـاد فـرمود.))(11)

تحول سیاسی

بانوان به برکت انقلاب اسلامی و هدایتهای پیامبرگـونه امام خمینی چنان از بینـش سیاسی برخـوردار شدند که دشمنان اسلام و انقلاب از گمراه ساختـن آنان ناامید و درمانده شـدند. زنان با شناختـی که از ماهیت و تـرفنـدهای دشمنان اسلام پیدا کـردنـد گام در میـدان مبارزه و سیاست نهادند و خصـم دون را از صحنه بیـرون رانـدنـد. امام خمینی در دیدار زنان مناطق ساحلی جنـوب ایران با اشاره به این تحول بزرگ سیاسی می فرماید:

((در اینکه مـی بینـم گـوینده شما بانـوان ساحلی, مسایلـی را که مطـرح مـی کنـد, مسایل روز است, مسـایل سیـاسـی روز است, مسـایل اجتماعی روز است, همان طـور که بانوان دیگر در مراکز و در سایر جاهای ایـران مسایلـی را که مطـرح مـی کننـد, مسایل روز و مسایل سیاسـی و اجتماعی است, که این تحـول به بـرکت ایـن نهضت اسلامـی پیدا شده, مـن امیدوارم که ایـن تحـول باقـی بماند.))(12) و در مـورد بـانـوان محله چهارمـردان قـم فـرمـودنـد:

((بانـوان قـم و چهارمردان پیشرو نهضت اسلامی بـودند. رشد سیاسی خود را اثبات کردند.))(13)

تحول اجتماعی

زنان در انقلاب اسلامـی شیفته کمک رسـانـی به محـرومان و مستضعفان بـودند و به شـوق یاری رساندن به کشاورزان و قشر محروم جامعه و شرکت در جهادسازندگـی سر از پا نمـی شناختنـد. حضرت امام خمینـی فرمود:

((در ایـن جهادسازندگـی که گاهی وقتها مـی بینـم خانمها رفتند و مشغول شـدنـد, خـوب, البته از خـانمها ســـاخته نیست که مثل یک رعیتی, مثل اشخاصی که ورزیده اند, در امـور کار کنند, لکـن همان رفتنشان در بین آن رعایا و بیـن کشاورزان, همان رفتـن و اشتغال پیدا کردن, به همان مقداری که می تـوانند, ایـن باعث مـی شـود که قـدرت آنها چنـد مقـابل بشـود. وقتـی آنها ببیننـد که از شهرها خانمهای محصل, خانمهای محترم آمـدند و در دهات مشغول کمک هستند به برادرهای خـودشان, قدرت آنها چند مقابل می شود و ایـن یک عمل بسیار ارزشمند است ولو عمل خـودش به حسب حجمـش کوچک باشد, لکـن حجم معنوی خیلی زیاد است.))(14)

2ـ حضـور زنـان در صحنه انقلاب اسلامـی

حضور پرشـور در صحنه انقلاب اسلامی از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ایـران اسلامـی است. آنـان در همـان روزهـای نخستیـن انقلاب وارد میدان مبارزه شدند و با جهاد خـود قدم به قدم, انقلاب اسلامـی را یاری کردند. زنان با عزمـی استـوار علیه طاغوت و استکبار جهانی به صحنه مبارزه آمـدند و دیـن خـود را نسبت به اسلام و انقلاب به خـوبـی ادا کـردنـد. امـام خمینـی خطـاب به بـانـوان فـرمــود:

((شما خـواهران در ایـن نهضت سهم بسزایی داشته اید.))(15) ((شما سهم بزرگـی در نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتـوانه هستید.))(16) ایشان به ایـن حضـور مـی بالد و افتخار می کند و می گوید: ((مـا بـایـد امـروز که روز زن است ... به زنان خـویـش افتخـار نماییـم. چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگـوار ما در مقابل رژیـم ستمکار سابق و پـس از سرکـوبـی آن, در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان, در صف اول, ایستـادگـی و مقاومتـی از خـود نشان دادنـد که در هیچ عصـری چنین مقاومتی و چنیـن شجاعتـی از مردان ثبت نشده است. ))(17)

پیشگام در انقلاب اسلامی

زنان در انقلاب اسلامی, پیشگام و جلـودار نهضت بـودند و پیشاپیـش مردها در صفـوف تظاهرات خیابانی علیه نظام طاغوت حرکت می کردند. زنان مسلمان در تمامی نهضتها و حرکتهای اسلامـی پیـش قدم بـودند: ((در مسإله تنباکـو پیش قدم بـودند. در مسإله مشروطیت پیـش قدم بـوده اند و بحمدالله زنها در ایـن جمهوری اسلامـی چنانچه در همه مسـایلـی که عمـومـی پیـش آمـده است, بـرای ایـران پیـش قــــدم بوده اند.))(18)

((در مملکت ما ایـن طـور شـد که بانـوان همـدوش بلکه جلـوتر از مردها از خانه ها بیرون آمدند و در ایـن راه اسلامـی زحمت کشیدند و رنج دیدند, جـوان دادند, شوهر دادند, برادر دادند, معذلک رنج کشیدند, عمل کردند, پشتیبانی از اسلام کردند و مردها هـم به تبع زنها این کار را کردند. ))(19)

((زنهای محترم متعهد ایران پیشاپیـش مردان به میدان رفتند و سد عظیم شاهنشاهی را در هـم شکستند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هستیم.))(20)

نقش هدایتگری و تشویق مردها

زنها در انقلاب اسلامی نقـش هدایتگری داشتند و با حضور خـویـش در صف مقـدم تظاهرات, انگیزه قیام و حضـور در تظاهرات و مقابله با طـاغوت را در مـردهـا و جـوانها به وجـود آوردند.

احساس برانگیز بـودند و الهام بخـش, مردان را تشـویق کردنـد و به جـوانها جرات و شجاعت بخشیدند: ((ما نهضت خودمان را مدیون زنها مـی دانیـم. مـردها به تبع زنها در خیابانها مـی ریختنـد. تشـویق مـی کردند زنها مردان را. خـودشان در صفهای جلـو بـودند. ))(21)

((مردهای ایران از مخدرات ایران, از بانـوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند.))(22)

((بانـوان عزیز ما اسباب ایـن شدند که مردها هـم جرإت و شجاعت پیـدا کننـد. مـا مـرهـون زحمـات شمـا خـانمها هستیـــم.))(23)

به واسطه حضـور زنان در صحنه, غیرت مردانگی و احساسات در مردان بـرانگیخته می شـود و همیـن مـوجب مـی شـود سستـی و تـرس را کنار بگذارنـد و بـا شجـاعت قـدم در میـدان بگذارنـد. امام فـرمـود: ((در مـردها یک حسـی است که اگـر ببیننـد زنها بیـرون آمـده از خـانه هـا بـرای یک مقصـدی, اگـر قـوه شـان یکـی بـاشـد, ده تــا می شود.))(24)

((اگر چنانچه یک عده از زن وارد بشـونـد در, فرض کنید یک محلـی که محل جنگ است, علاوه بر اینکه خـودشان جنگ مـی کننـد, مردها را که یک احساسـی دارند نسبت به زنها, حساسیت دارند نسبت به زنها, مردها را, قـوه شان را دوچندان می کنند. ایـن طـور نیست که اینها اگر فرض کنید بروند دفاع کنند, فقط خـودشان دفاع کرده اند; خیر, دفاع کرده اند, خـودشان دفاع کرده اند و دیگران هـم به دفاع وارد کـرده انـد. مرد حساس است نسبت به زن. مرد اگـر صـد نفـر مرد را ببیند که می کشند, ممکـن است خیلـی چیز نشـود, اما اگر یک زن را ببینند که بی احترامی می کند حساسیت دارد و لـو اجنبـی باشند, آن زن, هیچ کار هـم به او نـداشته باشـد. ایـن یک حساسیتـی است که مردها دارنـد ... (این) اسباب ایـن مـی شـود که مردها هـم بیشتر وارد بشـونـد, مـردهـا هـم قـویتـر بشـوند.))(25)

ایثار جان و فرزند

بچه های خـردسـال در آغوش مادران, بـا اسلحه دژخیمان شاه پـرپـر می شدند, و جوانان و نوجوانان در پیش رویشان بر زمیـن می افتادند و خـون سرخ شهیدانشان سنگ فرشهای خیابان را رنگیـن مـی ساخت, اما آنان چون زینب کبرا(س) تـن به رضای خدا داده و پرصلابت و استوار در مقابل ستمگران مـی ایستادند و با ایثار جان و فرزند و صبر در مصیبتها, احسـاس رضـایت در انجـام وظایف خـویـش داشتند. امام راحل ایثارگـریهای ایـن قشـر از جامعه را ایـن چنیـن بیان می دارند:

((شما در چه تاریخی چنیـن دیده اید؟ امروز زنهای شیردل طفل خـود را در آغوش کشیـده و به میـدان مسلسل و تـانک دژخیمـان رژیـــم مـی روند. در کدام تاریخ چنیـن مردانگـی و فـداکاری از زنان ثبت شده است؟))(26)

((در تظاهرات خیابانی, زنان ما بچه های خردسال خـود را به سینه فشـرده, بـدون تـرس از تـانک و تـوپ و مسلسل به میـدان مبـارزه آمده اند.))(27)

ایثار مال

زنان در ایثار جان و فرزند در انقلاب پیشقـدم بـودنـد. در ایثار مال هـم بر مردان سبقت جسته بـودند. آنان آنچه ذخیره داشتنـد و با قناعت جمع کرده بودند, در طبق اخلاص گذاشته, تقدیـم مستضعفان و محرومان کردند. امام چه زیبا زنان مـومـن و عفیف را در ایثار مال معرفی می کند:

((زنان ایران, هم مجاهدات انسانـی عظیـم کرده اند و هـم مجاهدات مالی. ایـن طبقه محترم زنها که در جنوب تهران و در شهر قم و در سایـر شهرها هستنـد, همیـن خانمهای محجبه, همینها که مظهر عفاف هستند, در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هـم پیشقدم. ایثار کردند جـواهرات و طلاهایی که دارند. برای مستضعفیـن دادند. عمده در ایـن امـور آن قصـد پاک است.))(28)

((خـداوند شما مـومنات را حفظ کند که در نهضت اسلامـی خط کافـی داشتید, و الان هـم برای مستمندان کمک کردید و کمکهای شما بسیار باارزش است. کمکهای بانوان ارزشـش چند برابر کمکهای مردان است. خداوند شما را حفظ کند.))(29)

((اینها طلاهـای خـود را که ذخیـره 50 سال, 20 سال, 30 سـالشـان بـود, آمـدند بـرای مستمندان دادنـد. شما چه کـردیـد؟ شماها چه کردید؟))(30)

پشتوانه انقلاب و اسلام

چنـانچه پیشگـامـان انقلاب یعنـی آنـان که سهم بزرگــی در انقلاب داشتنـد و بـا ایثار جان و فـرزنـد و مال, گـوش به فـرمان امام خمینی بـوده و در تمامی صحنه های انقلاب اسلامی حضـور داشته, ایـن حضـور را تداوم بخشند و سستـی و بـی اعتنایی به خـود راه ندهند, یقینـا انقلاب اسلامـی بیمه خـواهـد شـد. بنیانگذار انقلاب اسلامـی بارها ایـن مسإله را بیان داشته و از زنان به عنـوان پشتـوانه انقلاب و اسلام یاد کردند: ((ملتـی که بانـوانـش در صف مقدم برای پیشبـرد مقـاصـد اسلامـی هست, آسیب نخـواهـد دید. ))(31)

((شما در آتیه برای مملکت ما پشتـوانه هستید.(32) مـن امیدوارم که باز شما در صف مقدم باشید و ایـن نهضت را به آخر برسانید که حکـومت اسلامی ان شإالله تإسیـس بشـود و تمام اقشار ملت, تمام مستضعفیـن به حقوق حقه خـودشان برسند. خداوند شماها را حفظ کند و بـرای اسلام و مسلمین نگهدارد.))(33)

3ـ انگیزه حضـور زنـان در انقلاب اسلامـی

زنان و مـردان مسلمان در ایـران با انگیزه الهی انقلاب کـردنـد. آنان خـواستار حکـومت اسلامـی و احیای اسلام ناب محمدی(ص) و زنده شـدن نام قرآن و ائمه اطهار(ع) بـودند. از ایـن رو با نام فاطمه زهرا(س) و زینب کبرا و امام حسیـن(ع) به خیابانها مـی ریختنـد و تظاهرات راه می انداختند.

عشق به اسلام و قرآن

کسـی زنان مسلمان را مجبـور نکـرده بـود کـودکانشان را در آغوش گرفته, در مقابل تـوپ و تانک و مسلسلهای رژیـم طاغوت بایستنـد. آنان به خاطـر مقام و قـدرت و ریاست, خـود و فرزنـدانشان را در معرض خطـر قرار ندادنـد, بلکه عشق به اسلام و قـرآن و پیشـوایان معصـوم بـود که آنان را به صحنه کشاند. عشق به فاطمه زهرا(س) و زینب کبـرا بـود که زنان مسلمان ما را انقلابـی کـرد. امام راحل انگیزه زنـان مسلمـان را عشق به اسلام و قـرآن بیـان داشته است:

((ملت ما عاشق اسلام بـود که در همه اطـراف بـا دست تهی سینه های خودشان را سپر کردند, جـوانهای خودشان را بردند در میدان, زنها و مردها رفتند و مبارزه کـردند و پیروز شـدنـد.))(34) ((خانمها بـرای اینکه یک چیزی مثلا دستشـان بیایـد یا فـرض کنیـد که صاحب منصب بشـوند, نمـیآیند بیرون, خـودشان و بچه هایشان را به کشتـن بـدهنـد. ایـن اسلام و قرآن است که خانمها را آورده است بیرون و همدوش مردها بل جلـوتر از مردها وارد در صحنه سیاست کرد.))(35) ((ایـن قدرت ایمان است که شماها را به خیابانها کشید و بانـوان را به خیـابـانها, و ارزش عمل همین است.))(36)

استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی

شعار زنـان مـا در انقلاب اسلامـی سه کلمه بــود: استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی. آنان خواستار استقلال بـودند و مـی خـواستنـد زیـر سلطه هیچ کشـور و قدرتـی نباشند و می خـواستند آزاد باشند; یعنی در سایه اسلام زیست کنند; بنده خـدا باشند و عبـد و ذلیل دیگران نباشند. جمهوری اسلامی یعنی حکـومتـی بر اساس اسلام ناب محمدی(ص) می خواستند که ارکانـش را تـوحید و عدل الهی تشکیل داده باشد, و ولایت خـدا و پیـامبـر بـر آن حـاکـم گـردد. امـام امت فـرمـود: ((زن و مرد زحمت کشید, به خیابانها ریخت, جـورها کشیـد, خـونها داد که اسلام را زنده نگه دارد, برای اسلام خـون داد, برای شهادت داوطلب شـد, ... آنکه به او رإی داد ملت مـا, جمهوری اسلامـــی بود, اسلام مورد نظر بود.))(37)

((آنکه از سر تا سـر کشـور فریادش در خیابان و در کـوچه ها و در مـدارس و در همه جـا بلنـد بـود, ایـن بــود که استقلال, آزادی, جمهوری اسلامـی. ایـن سه کلمه سـر زبـان همه بود.))(38)

الگـوپذیـری از حضـرت زهـرا(س) و زینب کبرا(س)

زنان مسلمـان ایـران بـا اقتـدا و الگـوپذیـری از حضـرت فـاطمه زهـرا(س) و دخت بزرگـوارش زینب کبـرا(س) وارد نهضت شـدنـد و در مقابل طاغوت ایستادند و از اسلام و قرآن دفاع کردنـد. بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمود:

((فردا روز زن است ... روز زنـی است که دخترش ((حضرت زینب(س))) در مقابل حکومتهای جبار ایستاد و آن خطبه را خـواند ... زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفـس مردها مـی کشیدند, همه را مـی کشتنـد و نتـرسید و ایستاد و محکوم کرد حکـومت را, یزیـد را محکـوم کـرد ... زن یک همچـو مقامـی بایـد داشته بـاشـد.))(39)

((زنهای عصـر ما بحمـدالله شبیه به همـانها (فـاطمه زهـرا(س) و زینب کبـرا(س)) هستنـد. ایستـادنـد در مقابل جبار بـا مشت گـره کـرده, بچه هـا در آغوششـان و به نهضت کمک کـردند. ))(40)

((ما مکـرر دیـدیـم که زنان بزرگواری زینب گـونه(علیها سلام الله) فریاد مـی زنند که فرزنـدان خـود را از دست داده و در راه خـدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به ایـن امر و مـی دانند آنچه به دست آورده اند, بالاتر از جنات نعیـم است, چه برسد به متاع ناچیز دنیا.))(41)

4ـ ویژگی زنان انقلابی

زنان مسلمان و انقلابـی که با جهاد در راه خدا, سلطنت 2500 ساله طاغوت را سـرنگون کـردند و تاریخ را دگـرگـون ساختنـد, از منظر حضـرت امـام خمینـی دارای ایـن خصـایل ارزنـده بـودند:

شیردل و شجاع

((ما همگـی مـرهـون شجـاعتهای شمـا زنـان شیـردل هستیـم.))(42)

((مادران شجاع فـرزنـدان اسلام خـاطـره جـانبـازی و رشـادت زنان قهرمان را در طـول تاریخ زنده کـردنـد. در چه تاریخـی اینچنیـن زنـانـی را سـراغ داریـد, در چه کشـوری؟))(43)

مظهر حجب و عفاف

زنان انقلابی کسانـی بـودند که باحجابـی کـوبنده و عفتـی زیبنده وارد صحنه مبارزه شدند و همیـن برای دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز شکننده و کوبنده بود:

((همینها که مظهر عفاف هستنـد, در نهضت پیشقـدم بـودنـد.))(44)

مظهر خلوص

زنان مسلمـان در انقلاب اسلامـی پیـش از مـردان اخلاص داشتنـد. از ایـن رو ارزش اعمـال آنـان نیز بیشتـر بـود: ((خـواهرهای ما که در عصر نهضت شـرکت داشتنـد, ارزش اعمال آنان بیشتـر بـود از ارزش اعمال مردها. آنها از پـرده های عفاف بیرون آمدند و با پرده عفاف با مردان همصـدا شـدند و پیروزی را تحصیل کردند و حالا هـم با قصـد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند, بـرای مستمندان دادنـد. این ارزش دارد, متمکنیـن اگر میلیـونها بـدهنـد, به قـدر ارزش ایـن نیست.))(45)

از طبقات محروم و جنوب شهرها

زنان انقلابـی از طبقـات محـروم و مستضعف و به اصطلاح جنـوب شهری بودند:

((ایـن زنهایی اطراف شهر قـم و زنهای جنوب تهران و زنهای جنـوب همه شهرستانها (جنـوب به معنای اینکه شما (غرب زده ها) مـی گـویید اینها از طبقه پاییـن هستند) اینها حقـوق بشر را می دانند و عمل مـی کننـد ... شمـاهـا چه کـرده ایـد؟))(46)

((همیـن زنهای محترم و مـردهای عزیز محتـرم بـودنـد که از طبقه محروم در آن رژیـم بودند, اینها بـودند که تـوانستند ایـن قدرت شیطانـی را بشکنند و ایـن سـد را خرد کنند و اینها هستند که از ایـن به بعد بـاز تکلیف دارند.))(47)

تربیت شده اسلام

((آنها که قیام کرده انـد, همیـن زنهای محجـوبه جنـوب شهر قـم و سایر بلاد اسلامی بـودند. آنها که به تربیت آریامهری تربیت شدند, ابـدا در ایـن امـور دخالت نداشتنـد. آنها تربیتهای فاسـد شـده بـودند از تربیتهای اسلامـی آنها را دور نگه داشتند. اینهایی که تـربیت اسلامـی داشته اند, خـون دادند, کشته دادنـد, به خیابانها ریختنـد, نهضت را پیـروز کـردند.))(48)

پی نوشت :

1ـ صحیفه نور, ج11, ص162.

2ـ همان, ج8, ص184.

3ـ همان, ج12, ص72.

4ـ همان, ج7, ص129.

5ـ همان, ص262.

6ـ همان, ج9, ص156.

7ـ همان, ج18, ص262.

8ـ همان, ج14, ص201.

9ـ همان.

10ـ همان, ج19, ص273.

11ـ همان, ج7, ص129.

12ـ همان, ص262.

13ـ همان, ج6, ص85.

14ـ همان, ج9, ص109.

15ـ همان, ص285.

16ـ همان, ج22, ص219.

17ـ همان, ج16, ص125.

18ـ همان, ج19, ص278.

19ـ همان, ج11, ص162.

20ـ همان, ج12, ص73.

21ـ همان, ج6, ص185.

22ـ همان, ج5, ص177.

23ـ همان, ج6, ص2.

24ـ همان, ج11, ص162.

25ـ همان, ج19, ص278.

26ـ همان, ج2, ص111.

27ـ همان, ص143.

28ـ همان, ج6, ص194.

29ـ همان, ص283.

30ـ همان, ج7, ص57.

31ـ همان, ج13, ص31.

32ـ همان, ج22, ص219.

33ـ همان, ج6, ص80.

34ـ همان, ج12, ص98.

35ـ همان, ج17, ص241.

36ـ همان, ج7, ص147.

37ـ همان, ج6, ص269.

38ـ همان, ج10, ص148.

39ـ همان, ج6, ص186.

40ـ همان.

41ـ همان, ج21, ص172.

42ـ همان, ج5, ص153.

43ـ همان, ج3, ص102.

44ـ همان, ج6, ص194.

45ـ همان.

46ـ همان, ص283.

47ـ همان, ص263.

48ـ همان, ص186.


پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت