شیخ محمّدکفعمی
آیت الله کفعمی خراسانی حامی بزرگ وحدت شیعه و سنی

آیت الله کفعمی خراسانی حامی بزرگ وحدت شیعه و سنی

به گزارش جام به نقل از بولتن، وارد خیابان آبت الله کفعمی که می شوی بوی قداست و سادگی، یکرنگی و روراستی به مشام می رسد. منازل و مغازه های قدیمی که نوسازی شده تا اندکی از فروپاشی آن ها جلوگیری به عمل آید، نشان از اعتقادات محکم سکنۀ این خیابان دارد. خانه های قدیمی که وقتی زنگ درب آن را می زدی، بدون پرسش صاحب خانه درب باز می شد و صدای بفرمایید، بفرمایید بی ریای آن ها به گوش می رسید. انگار ایت الله کفعمی در...

ادامه مطلب