سپهبد عزیزالله پالیزبان
سپهبد پالیزبان در اسرائیل

سفر مقامات بلندپایه نظامی رژیم پهلوی به اسرائیل

سپهبد پالیزبان در اسرائیل

سپهبد عزیزالله پالیزبان، یعقوب نیمرودی و آریل شارون

ادامه مطلب