اوضوع اجتماعی
وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی چگونه بود؟

وضعیت معیشتی مردم در دوران پهلوی چگونه بود؟

 در تبلیغات و اقداماتی که در داخل و خارج از کشور در حمایت از رژیم شاه صورت می‌گیرد، اغلب گفته می‌شود که این رژیم از نظر اقتصادی کارآمد بوده و اوضاع اقتصادی – معیشتی مردم در دوره حاکمیت این رژیم چندان هم نامطلوب نبوده است. از این‌رو، برای بررسی صحت این ادعا تلاش می‌شود تا اوضاع اقتصادی ایران در آن برهه تشریح شود. برای این منظور نیز وضعیت سه بخش کلیدی اقتصاد ایران در آن برهه تشریح...

ادامه مطلب