لژ تهران
هویدا عضو لژ تهران

هویدا عضو لژ تهران

موضوع : لژ تهران شماره : 1541 تاریخ 1337/2/13 1ـ دبیر لژ مهندس رسول میرعبدالباقى تلفن منزل 68604 2ـ استاد ارجمند برادر مهندس حسین شقاقى 3ـ سرپرست ارجمند اول برادر دکتر محمد حسابى 4ـ سرپرست ارجمند دوم برادر دکتر على‌اصغر خشایار 5ـ مهندس محسن فروغى1 6ـ سلیمان بهبودى2 7ـ مهندس کیقباد ظفر بختیار3 8ـ دارابچى 9ـ مرتضى مدرسى چهاردهى 10ـ دکتر فضل‌اللّه‌ معتضدى4 11ـ دکتر عبدالحسین راجى 12ـ هادى مصدقى5 13ـ...

ادامه مطلب