دارالفنون
بررسی نقش دارالفنون در تاریخ علم آموزی ایرانیان

دارالفنون محصول یک بستر تاریخی است

بررسی نقش دارالفنون در تاریخ علم آموزی ایرانیان

دارالفنون یک پدیده خلق الساعه و نهاد تقلیدی نیست

:   خداداد خادم: دیدگاه‌های متفاوتی درباره دارالفنون و شرایط پیدایی آن وجود دارد. برخی معتقدند که دارالفنون آغازگاه علم جدید در ایران است، برخی معتقدند که دارالفنون یکی از صداهایی بوده که در دوره ناصری در ایران طنین داشته است. شیوه مواجه با هرکدام از این صداها هم امروزه دارای مخاطبان خاص خود است. نقش امیر کبیر در این میان چه بود؟ در میان صداهایی که در دوره دارالفنون تهران در دوره ناصری...

ادامه مطلب

دانش آموختگان مدرسه دارالفنون به همراه معلمان

دانش آموختگان مدرسه دارالفنون به همراه معلمان

در تصویر پیش رو 43 تن از دانش آموختگان مردسه دارالفنون را مشاهده می کنید که به همراه  9 تن از اساتید خود عکس یادگاری گرفتند. . دارُالفُنون نام مدرسه‌ای است که به ابتکار امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. در نوشته‌های ایرانی، تا دیرزمانی همهٔ دانشگاه‌های خارجی را دارالفنون...

ادامه مطلب