محمد کاظم بجنوردی
بررسی آغاز و فرجام حزب ملل اسلامی

بررسی آغاز و فرجام حزب ملل اسلامی

فرجام مبارزه «گروه محصل»

: حزب ملل اسلامی در روز 23 مهر 1344 به صورت کاملا تصادفی کشف شد و ساواک در جریان فعالیت آن قرار گرفت و به دنبال آن اکثر اعضای حزب دستگیر شدند.در واقع  حزب نوپاى ملل اسلامى بنا به عللى، در همان مراحل اولیه فعالیتشان با شکست مواجه شد. در مطلب پیش رو در  پنجاهمین سالروز شناسایی و دستگیری اعضای این حزب نگاهی اجمالی به روند تاسیس حزب ملل اسلامی توسط محمد کاظم بجنوردی و دوستانش و چگونگی شناسایی...

ادامه مطلب

چگونگی کشف گروهی به نام «حزب ملل اسلامی» توسط ساواک

چگونگی کشف گروهی به نام «حزب ملل اسلامی» توسط ساواک

در گیر و دار سرکوب سالهای پس از قیام پانزدهم خرداد که شرایط پلیسی و اختناق بیش از هر وقت دیگر در سراسر ایران دامن گسترده بود و جلادان شاه همانند نصیری (رئیس ساواک) به رجزخوانی و زدن و بستن و کشتن سرگرم بودند و با یک دنیا افتخار، به ضحاک ایران، سرکوب جنبش مردمی را دست کم برای نیم قرن دیگر نوید می دادند و پاداش خدمات خود را می خواستند، ناگهان خود را با کشف شبکه ای که در اندیشه مبارزه مسلحانه بود روبه رو...

ادامه مطلب