بهبودی
مسائل پیش رو تاریخ نگاری در ایران

مسائل پیش رو تاریخ نگاری در ایران

مسائل مربوط به تاریخ‌نگاری را می‌توان در دو بخش‌ کلی‌ ارزیابی‌ کرد: 1-بـخش ابـزاری یـا بیرونی؛مانند:امکان دسترسی به اسناد،دانش و توان مورخ در تتبعات‌ تاریخی، امکانات معیشتی مورخ و فـراهم بودن امنیت و جمعیت خاطر او،توجه به توسعه‌ و تعمیق گروههای‌ آموزشی تاریخ‌ در‌ دانشگاهها،و... 2-بـخش کاربری یا درونی؛مـانند: سـازمان‌یافتگی ذهنی مورخ نسبت‌ به اموری چون باورهای سیاسی و...

ادامه مطلب

در جستجوی شناخت امام خمینی

در جستجوی شناخت امام خمینی

درباره کتاب تحسین برانگیز «الف لام خمینی» امام خمینی(ره) برای همگی ما یک شخصیت قابل احترام و دوست‌داشتنی است. برای برخی اما فراتر از متعلقِ دوست داشتن، مسئله‌ای برای شناختن و پرسشی برای جستجو کردن است. یک متفکر بدان اعتبار که به پرسش‌هایی فکر می‌کند، متفکر است و اهمیت دارد؛ اما اگر در تفکر خود توفیق یابد و بتواند پاسخ برخی از پرسش‌هایش را بیابد، علاوه بر فضیلت تفکر، یک عالِم نیز...

ادامه مطلب