ممیزی
‌‌‌پرونـده‌ کتب «مضره مذهبی»

‌‌‌پرونـده‌ کتب «مضره مذهبی»

: آنچه در مقاله  پیش رو عرضه‌ شده  برداشت و  بُرشی گذرا و موضوع‌شناسانه‌ به‌ 623‌ برگ سند است‌ با‌عنوان«کتب مضره مـذهبی‌»که بـه‌ شماره 473612 درپرونده های ساواک ثبت شده است. تمامی این اسناد ( مـشتمل بـرنامه‌ها، دسـتور العـملها، گـزارشها، خلاصه جلسات، نظریات‌‌ کارشناسی‌ ممیزان،خـلاصه مـحتوای کتابها و احکام ابلاغ‌شده‌ ممیزی‌) طی سالهای‌...

ادامه مطلب