قحطی بزرگ


محمدقلی مجد / ترجمه محمد کریمی

قحطی بزرگ
«قحطی بزرگ» عنوان اثر جدیدی است که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده است. این اثر، پژوهشی است که به بررسی آثار و تبعات اقتصادی جنگ اول جهانی در ایران از جمله قحطی بزرگ سالهای 1298 ـ 1296 پرداخته است.
«قحطی بزرگ» ترجمه‌ای است از پژوهش آقای محمد‌قلی مجد، محقق ایرانی مقیم آمریکا که در آن کشور چاپ و منتشر شده است و عنوان آن
«The Great Famine and Genocide in Persia 1917 -1919» می‌باشد.
وی پژوهش خود را زمینه قحطی بزرگ در ایران با تکیه بر اسناد و مدارک و گزارشهای آرشیو وزارت خارجه آمریکا و نیز اخبار و اطلاعات و گزارشهای موجود در روزنامه‌‌های آن دوره، به ویژه روزنامه‌های رعد و ایران و همچنین خاطرات افسران و فرماندهان انگلیسی حاضر در ایران در زمان جنگ جهانی اول به پایان برده است.
در این کتاب نقش مستقیم نیروهای مداخله‌گر انگلستان و روسیه در ایجاد قحطی و مرگ و میر در ایران در فاصله سالهای جنگ اول جهانی به طور مستند مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود متن کامل کتاب