سازمان های یهودی - صهیونیستی در ایران(چاپ دوم)


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

سازمان های یهودی - صهیونیستی در ایران(چاپ دوم)
مجموعه حاضر حاصل تلاشی چندساله و مستمر برای بازخوانی برخی رویدادهای ناگفته تاریخ معاصر ایران است.
این اثر بدون هر گونه پیشداوری درباره رویدادها، حول محور اسناد و گزارش‌های «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) در دوره پهلوی، تحقیق و تدوین شده است.
اسناد و گزارش‌های طبقه‌بندی شده ساواک درباره کانون‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های یهودی و صهیونیستی، بخش گزینش شده از انبوه اطلاعات موجود در این باره است که مطابق مقتضیات زمان، انتخاب و پس از موضوع‌بندی، به شرحی که در فهرست کتاب مشاهده می‌شود، تنظیم گردیده و به نگارش درآمده است.
آشناسازی جامعه اسلامی، به ویژه نسل جوان و بالاخص پژوهشگران و دانش‌پژوهان با رویدادهای پنهان که در منابع مطالعاتی و تحقیقاتی آشکار، ذکری از آنها به میان نیامده است،‌ نه تنها اذهان را نسبت به حوادث و جریان‌های پس پرده، حساس و کنجکاو می‌کند، بلکه می‌تواند دیدگاه‌ها و نگرش‌ها را نسبت به بسیاری از قضایای تاریخی در حوزه مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی تغییر دهد.
تکاپوی اسرارآمیز سازمان‌ها و شبکه‌های یهودی و صهیونیستی، مثل «آلیانس»، در ایران قدمتی طولانی دارد؛ اما عصر اوج و فرود آنها در دوران سلطنت پهلوی بوده است.
این مجموعه که صرفاً درباره سازمان‌ها، انجمن‌ها و دسته‌های یهودی و صهیونیستی دوره پهلوی نگارش یافته، عمدتاً به همکاری و همگرایی مجامع و محافل یاد شده با برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اهداف صهیونیستی در ایران، به ویژه حول موضوع انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری اعانه برای رژیم صهیونیستی، اشاره دارد؛ هر چند تکاپوی بی‌وقفه برخی تشکل‌های فعال، مثل «آژانس یهود»، منحصر به امر تحریک و انتقال یهود به فلسطین اشغالی و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خزانه رژیم صهیونیستی نبود، بلکه مأموریت‌های چندجانبه فرهنگی ـ تبلیغی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی در دستور برنامه‌های آنان قرار داشت. بنابراین مباحث مطروحه درباره تشکل‌های مورد نظر به اختصار بسنده شده است. در حالی که انبوه اطلاعات و مدارک موجود قابلیت آن را دارند که درباره هر یک از سازمان‌ها و گروه‌های مورد اشاره، کتابی مستقل و مفصل تهیه و تدوین شود. به بیان دیگر، عناوین و مباحث گوناگون مجموعه حاضر، هر کدام به نوبه خود دستمایه‌ای برای مطالعات و تحقیقات گسترده در موضوع مورد نظر است.
به کارگیری مکرر عبارات یهود و تکرار اسامی سازمان‌های و انجمن‌های یهودی، به معنی یکسان‌نگری همه یهودیان و کانون‌های یهودی در ایران نیست؛ زیرا برخی از انها مبرا از همگرایی و همکاری مرموز با تشکلها و شبکه‌های صهیونی و اسرائیلی فعال در ایران هستند. این موضوع از طریق غور و بررسی مدارک و اسناد، به آسانی قابل جستجو و تشخیص است. بررسی روابط همه جانبه اسرائیل و سلطنت پهلوی و ابعاد نفوذ و حضور گسترده و عمیق نمایندگان، مأموران، کارشناسان و ایادی صهیونی و اسرائیلی در عرصه‌های گوناگون اطلاعاتی ـ امنیتی، سیاسی،‌ اقتصادی،‌ نظامی، علمی ـ فرهنگی و برنامه‌ریزی، از مباحث بسیار حساس تاریخ پنهان دوره پهلوی است که جز از طریق جستجو و بازخوانی اسناد و گزارش‌های طبقه‌بندی شده آن دوران مقدور و میسور نیست. این مهم، خارج از قلمرو فصول و قالب محتوایی کتاب حاضر و نیازمند پژوهشی مستقل و جداگانه است.
میزان آگاهی و حساسیت مردم مسلمان ایران در دوره پهلوی، نسبت به تکاپوی مرموز سازمان‌ها و گروه‌های صهیونیستی و مأموران و ایادی آنها در این سرزمین، از موضوعات بسیار جذاب، پر اهمیت و خواندنی تاریخ معاصر است که اسناد و مدارک به جا مانده از آن دوران، در حد قابل قبول، قابلیت بازگویی، تشریح و تحلیل آن را دارند. این موضوع نیز خارج از حوزه مباحث مجموعه حاضر، به عنوان یک اثر خواندنی، جداگانه قابل عرضه و انتشار است.
در مجموعه «سازمان‌های یهودی و صهیونیستی در ایران»، به منظور رعایت امانت در بهره‌گیری اسناد، حتی‌المقدور سعی شده، اسامی و ع بارات مندرج در گزارش‌ها و سندها بدون هیچ‌گونه تغییر، عیناً‌ همانگونه که هست، عرضه و انتشار یابد. بنابراین نه تنها نشر و ساختار نوشتاری گزارش‌ها و سندها، بلکه اسامی اشخاص نیز در بسیاری موارد، هماهنگ، منطبق و یک دست نیست. برای مثال؛ «مئیر عزری»، به اشکال گوناگون، از جمله؛ مه‌یر عزری، مائیرعزری، مایر عزری، معیر عزری و ... نوشته شده است. مع‌الوصف برای رفع برخی کاستی‌ها و نواقص،‌ تعدادی از اسامی که به طور مکرر و فراوان در سندها از آنها یاد شده، مشمول قاعده استثنا گردیده و ناگزیر یک دست شده‌اند.