روزشمار تاریخ معاصر ایران / جلد چهارم   سال ۱۳۰۳ خورشیدی


هدایت الله بهبودی

روزشمار تاریخ معاصر ایران / جلد چهارم   سال ۱۳۰۳ خورشیدی
چهارمین جلد از مجموعه «روزشمار تاریخ معاصر ایران » به همت موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در 672 منتشر شد . اینجلد از سلسله کتاب‌های روزشمار تاریخ معاصر ایران از حوادثی سخن می‌گوید که در ایران 1303ش رخ داده‌اند. این کتاب نیز همچون شماره های پیشین بر اساس اسناد موجود در کاخ مرمر که شامل مکاتبات اداری، بخش‌نامه‌ها، مراسلات افراد عادی و رجال کشوری و لشکری دوران وزارت جنگ و شخص رضاخان می‌باشد تدوین و تنظیم شده است. علاوه بر «اسناد کاخ مرمر»، برای حفظ قالب تقویم‌نگاری (کرونولوژی) و به دست دادن نمایی منسجم از فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن دوره، منابع دست اول از جمله روزنامه‌های آن دوره، کتاب‌هایی که منابع اصلی آن دوره تاریخی به شمار می‌روند، و نیز اسناد بایگانی ملی انگلیس مورد استفاده قرار گرفته است. در تدوین این مجموعه همچنین مراکزی چون اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر ایران وابسته به دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری؛ همکاری مؤثری داشته‌اند.