تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی


حسین آبادیان

تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی
«تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی» عنوان یکی از آثار جدید مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی است. دکتر حسین آبادیان نویسنده کتاب در مقدمه آن خاطرنشان کرده است که در رساله حاضر، برای اولین بار از اسناد وزارت دربار شاهنشاهی، وزارت جنگ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور خارجه و نیز برخی مکتابات سفارت بریتانیا و مکاتباتی از رجال سیاسی شوروی سابق به ویژه «تئودور روتشتین» در ارتباط با نحوه برخورد آنها با تحولات داخلی ایران استفاده شده است. این اسناد همگی در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی نگهداری می‌شوند.
کتاب «تاریخ سیاسی ایران معاصر؛ بسترهای تأسیس سلطنت پهلوی» ادامه دو تحقیقی است که پیشتر با عناوین «بحران مشروطیت در ایران» و «ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند» به رشته تحریر درآمده و توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به چاپ رسیده بود.
کتاب حاضر در 604 صفحه و قطع وزیری در اختیار پژوهسگران و محققان قرار دارد.