روزشمار تاریخ معاصر ایران / جلد دوم    سال 1301 خورشیدی


هدایت الله بهبودی

روزشمار تاریخ معاصر ایران / جلد دوم    سال 1301 خورشیدی
جلد دوم روزشمار تاریخ معاصر ایران به بررسی رویدادهای دومین سال حکومت رضاخان یعنی 1301 هجری شمسی اختصاص دارد. این کتاب بر اساس اسناد موجود در کاخ مرمر که شامل مکاتبات اداری، بخش‌نامه‌ها، مراسلات افراد عادی و رجال کشوری و لشکری دوران وزارت جنگ و شخص رضاخان می‌باشد تدوین و تنظیم شده است. با این همه، اسناد سال 1301 صرفاً ماهیت نظامی ندارد و علت آن اعمال نفوذ و دخالتهای وزارت جنگ به ویژه شخص رضاخان در امور سیاسی و کشوری بوده است. اهمیت اسناد نیز ناشی از همین دخالتهاست. علاوه بر اسناد کاخ مرمر، برای حفظ قالب تقویم‌نگاری (کرونولوژی) و ترسیم فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن دوره منابع دیگری چون روزنامه‌های آن دوره، کتابها و نیز اسناد موجود در وزارت خارجه، سازمان اسناد ملی، مجلس شورای اسلامی و همچنین بایگانی ملی انگلیس در تدوین و تکمیل جلد دوم روزشمار تاریخ معاصر ایران مؤثر بوده است.