سپهبد رزم آرا در کنار محمدرضا پهلوی


محمدرضا پهلوی روابط ویژه ای با رزم آرا داشت از یکسو به حمایت های او نیاز داشت چرا که در بحران های دهه بیست شمسی باید از حمایت های امثال رزم آرا در ارتش برخوردار می شد تا بتواند دربرابر سیاستمدارنی چون قوام و مصدق احساس ضعف نکند. از سوی دیگر نفوذ او در ارتش را خطری جدی علیه پادشاهی خود تلقی می کرد بویژه انکه می دید رزم آراء با انگلیسی ها و آمریکایی ها روابط خوبی برقرار کرده است . به همین دلیل مناسبات این دو به نوعی در کشاکش نوعی  همکاری و رقابت در نوسان بود. 


سپهبد رزم آرا در کنار محمدرضا پهلوی