حاتم بخشی های شاهانه


حاتم بخشی های شاهانه
در شرایطی که فقر بخش نسبتا بزرگی از جامعه ایران را در سال 1348 در برگرفته بود. شاه برای آنکه بتواند اطرافیان خود را راضی نگه دارد، تنها در یک مورد دستور می دهد مبلغ 333 هزار و 970 فرانک سوئیس به خرید 250 ساعت مچی و 200 جفت دکمه سر دست، اختصاص دهند. شاه بدون توجه به فقر و فلاکتی که در ایران آن روز جریان داشت، چنین رقمی را به خرید از شرکت اونیورسال سوئیس اختصاص می دهد.