صورتجلسه کانون حزب رستاخیز


2954 بازدید

صورتجلسه کانون حزب رستاخیز
حزب رستاخیز1 ملت ایران

تاریخ 26/5/55موضوعات مورد بحث به تفکیک محل، عمومى و حزبى با رعایت اختصار : ساعت 17 روز 26/5/2535 به چهارمین جلسه کانون 1044 بریاست جناب آقاى آموزگار و حضور 122 نفر از اعضاء تشکیل گردید. ابتدا وقت جلسه 30/6 تعیین گردید و شماره کانون که به 1044 تبدیل شده بود اطلاع اعضاء رسید و موارد زیر مورد گفتگو قرار گرفت. در مورد نامه آقاى ساعى نسبت به دفع مشکل تاکسیرانى و همچنین احداث زمین ورزش و تفریحات سالم استفاده از زمین‏هاى اوقاف بحث شد. رئیس کانون بیاناتى فرمودند و سپس آقاى دکتر فروزین نسبت به موقعیت زمین‏هاى اوقاف سخن گفتند و اظهار نمودند صورت زمین‏هاى اوقاف واقع در شمیران را که مى‏توان بهره‏بردارى کرد به کانون تسلیم مى‏نماید و منشى کانون بعرض رسانید که اعضاء صنفى نسبت به مالیات دارایى شکایت دارند و یکى از اعضاء نیز کتبا شکایتى به کانون تسلیم نموده است. رئیس کانون اظهار نمودند شاکیان از طریق قانونى شکایات خود را به مقام صلاحیتدار ارسال نمایند موضوع ترافیک وپارکینگ در قسمت بعدى گفتگو شد و پس از مذاکرات مفصل تقاضا شد چنانچه اعتقاد کانون زمین بلااستفاده‏هایى در نزدیکى این محل که در اختیار سازمان‏هاى دولتى میباشد نشان دهند شاید ترتیب احداث پارکینگ داده شود: یکى از اعضاء در مورد احداث میدان فروش تره بار و میوه سخن گفتند و همچنین درخواست نمودند چنانچه امکان داشته باشد مقدار میوه و تره بار از اطراف شمیران به مرکز میدان شهر حمل میشود، تا براى مصرف و مورد احتیاج اهالى در تجریش عرضه شود. پس از گفتگو زیاد موکول به بررسى بیشتر گردید آقاى دکتر فروزین پیشنهاد نمودند یک نفر از اعضاء به کلاس آموزش سیاسى معرفى شوند هیئت رئیسه از کلیه اعضاء حاضر خواست تا هر شخصى که داوطب میباشد معرفى شود که به ترتیب آقاى جمشید اسعدى تهرانى معرفى شدند. آقاى فقیه زاده عضو کانون درخواست نمودند در مورد تشکیل کمیته تجهیز و مشارکت کرسى اتخاذ شود پیشنهاد ایشان مورد تصویب قرارگرفت و دستور داده شد آقاى فقیه زاده نسبت به تشکیل کمیته درخواستى اقدام و نتیجه را به کانون گزارش نمایند.

مباحث آموزشى سیاسى و سایر مسائل و اخبار مورد گفتگو صورت 15 نفر

اعضاى جدید به پیوست ارسال گردید.

نام و نام خانوادگى منشى: حسن نیکپورتهرانى

عنوان اداره کننده جلسه: رئیس ـ نایب رئیس

دکتر جمشید آموزگار، رئیس کانون1ـ حزب رستاخیز: شاه به تشکیل احزاب گوناگون امر کرده بود. مانند «ملیون» و «ایران نوین». اما در سال 1353 ه.ش حزب رستاخیز را بعنوان تنها حزب قانونى کشور اعلام کرد و عضویت آن را اجبارى ساخت و دستور داد کسانى که با آن مخالف هستند ایران را ترک کنند. این حزب بر 3 اصل استوار بود: وفادارى به قانون اساسى، وفادارى به نظام شاهنشاهى و وفادارى به انقلاب شاه و ملت. هویدا نخست وزیر وقت به دبیرکلى حزب انتخاب شد و «رستاخیز» کانونى گردید براى تجمع کسانى که به دنبال نفوذ و قدرت بودند. امام به محض تأسیس حزب رستاخیز آن را مخالف شرع شمرده، فتوا به حرمت عضویت در آن دادند و اجبار مردم را به عضویت در آن نقض قانون اساسى دانستند. در اولین سالگرد تشکیل حزب رژیم اعلام کرد که بیست و سه میلیون نفر عضو آن هستند (جمعیت ایران در آن زمان سى و سه میلیون نفر بود) شاه هیچگاه اجازه نمى‏داد در حزب اعضاء پیرامون نفت بررسى اصلاحى یا انتقادى انقلاب سفید، خرید اسلحه و تجهیزات و سیاست خارجى، جلسات و مذاکراتى داشته باشند. شش ماه پس از تشکیل حزب مقامات آمریکا در ایران به واشنگتن گزارش کردند که این حزب عملاً نقشى در سیاست ایران ندارد. هنگام انحلال این حزب حتى یک نفر هم مخالفت نشان نداد! «فتواى امام (ره) در مورد عضویت در حزب رستاخیز : امام در پاسخ به استفتاء مردم در مورد حزب رستاخیز در 28 صفر 1395 چنین اعلام کردند: نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت، حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشن‏ترین موارد نهى از منکر است و چون این نغمه تازه که به دستور کارشناسان یغماگران براى اغفال ملت از مسائل اساسى از حلقوم شاه برخاسته تا کشور را بیش از پیش خفقان زده کند و راه را براى مسائلى که دارند باز نمایند. و مقاومت را به کلى از ملت سلب نموده و نفس‏ها را در سینه حبس سازند... علماى اعلام و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب مقدمه بدبختى‏هاى بسیارى است که اثراتش به تدریج ظاهر مى‏شود بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت ایران پایمال شود. و به لحاظ سیاسى و عملکرد رژیم عموما مقایسه با حکومت بنى امیه و بنى عباس است.