انتشار اجازه کبیره میرزا شفیع جاپلقی


1694 بازدید

انتشار اجازه کبیره میرزا شفیع جاپلقی

 مؤسسۀ کتاب شناسی شیعه تصمیم دارد تمامی اجازات و انهاءات عالمان شیعی از صدر تاکنون را در ضمن مجموعۀ بزرگی سامان دهد و با عنوان «موسوعة اجازات الشیعة» ارائه کند.
پیش از نهایی شدن این طرح، مؤسسه تصمیم گرفت بعضی از اجازات را به صورت مستقل و یا در ضمن دوفصل‌نامۀ کتاب شیعه منتشر کند. پیش از این علاوه بر اجازات کوتاه، اجازۀ کبیرۀ مرحوم سید حسن صدر به شیخ آقابزرگ تهرانی در شمارۀ نخست کتاب شیعه منتشر شد. کتاب الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة نخستین اجازۀ کبیره است که در قالب این طرح بزرگ به صورت مستقل تحقیق و منتشر شد.
دربارۀ کتاب
سیدمحمد شفیع فرزند علی اکبر موسوی جاپلقی بروجردی متوفای 1280ق برای دو فرزندش علی اکبر و علی اصغر در سال 1278ق اجازۀ مفصّلی نوشته است و در آن افزون بر اجازه، به شرح احوال و آثار 222 تن از دانشمندان بزرگ شیعه پرداخته است. این اثر بویژه در مورد شرح حال معاصران مؤلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. جناب حجة الاسلام سیدجعفر اشکوری با همکاری محققان مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه این کتاب را بر اساس دستنوشت مؤلف تصحیح کرده است که از سوی انتشارات مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ و منتشر شده است
این کتاب دارای بخش‌های زیر است:
1. مقدمۀ تحقیق؛ 2. اساتید مؤلف همچون شریف العلماء مازندرانی، مولی احمد نراقی، مولی مهدی نراقی و ... ؛ 3. مشایخ مؤلف در روایت حدیث؛ 194 نفر از جمله: سیدمحمد باقر شفتی، محمد مهدی بحرالعلوم، شیخ جعفرکاشف الغطاء، محمدباقر مجلسی، محمد تقی مجلسی و شیخ یوسف بحرانی؛ 4. ذکر بعضی از مجازین مؤلف؛ 5. شرح حال بعضی از معاصران مؤلف؛ 6. طریق مؤلف به صحیفۀ سجادیه.
مدیر پروژۀ «إجازات الشیعة» محسن صادقی می باشد.
کتابشناسی شیعه (الاثر)