ورود فراماسونها به تهران


1930 بازدید

از طرف لژ اعظم ناحیه ایران وابسته به لژ اعظم اسکاتلند دستوری به شرح زیر جهت مسوولین لژ فراماسونری شیراز وابسته به لژ اعظم اسکاتلند صادر گردیده است‌. روز 13/12/47 تعداد بیست نفر (13 نفر مرد و هفت نفر زن‌) از ماسونها با هواپیمای ملی ایران از اصفهان به شیراز وارد خواهند شد. به کلیه ماسونها اطلاع داده شود، تسهیلات لازم برای آنان فراهم نمایند. ضمناً این عده در 14/12/47 به تهران مراجعت و کلیه مخارج به‌عهده برادر هویدا خواهد بود.
ارزیابی خبر: صحت خبر مورد تأیید می‌باشد.
توضیح : آقای امیرعباس هویدا ـ نخست‌وزیر ـ یکی از استادان لژ فراماسونری تهران وابسته به لژ اعظم اسکاتلند می‌باشد.


ورود فراماسونها به تهران