امام مورد احترام مردم


2828 بازدید

امام مورد احترام مردم
موضوع : حوزه علمیه قم

شماره :300 1236/ن تاریخ 16/11/42

محمد قریشى بازرگان اظهار داشته روزیکه آیت‏الله بروجردى فوت کرد براى اداره حوزه علمیه قم فقط آیت‏الله گلپایگانى. شریعتمداى. مرعشى و خوانسارى قبول کردند هریک مبلغى بین 60 تا 90 هزار تومان در ماه بپردازند و آیت‏الله خمینى اصولا چون پولى در اختیار او قرار نمیگرفت اداره قسمتى از مخارج حوزه علمیه را برعهده نگرفت ولى اکنون وضع بطورى شده که آیت‏الله خمینى ماهیانه 200 هزار تومان مخارج حوزه علمیه قم را میپردازد و این امر نشان میدهد که بیش از دیگر روحانیون مورد وثوق و احترام مردم شده است.

قریشى اضافه نموده اگر دولت با آیت‏الله خمینى مبارزه نمیکرد و از نظر افکار مومى مظلوم واقع نمیشد امکان نداشت باین صورت اعتماد مردم را بسوى خود جلب نماید.

بخش 321 19/11مذهبى