نگهبانان منزل مصدق در حال گذاشتن نردبان برای فراری دادن وی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


1716 بازدید

نگهبانان منزل مصدق در حال گذاشتن نردبان برای فراری دادن وی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲