جلسه کمیته اطلاعات شهرستان قم در اطاق ریاست ساواک


1597 بازدید

جلسه کمیته اطلاعات شهرستان قم در اطاق ریاست ساواک
صورت جلسه

در ساعت 30/11 روز 4/11/46 بمنظور هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات شهربانى. ژاندارمرى ساواک در مورد واقعه سالروز مدرسه فیضیه که مصادف با رحلت امام جعفر صادق [علیه السلام] میباشد کمیته اطلاعات شهرستان قم در اطاق ریاست ساواک با حضور رئیس شهربانى و نماینده ژاندارمرى تشکیل و بمنظور پیش‏گیرى از هرگونه وقایع احتمالى و جلوگیرى از هرگونه فعالیتهاى مشکوک و مضر عناصر افراطى تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1ـ شهربانى از مراسم سوگوارى که در پوشش رحلت امام جعفر صادق [علیه السلام] تشکیل میگردد و مراقبتهاى لازم معمول و از رفتن وعاظ و ناطقین فاقد صلاحیت به منبر جلوگیرى و نیز قبل از منبر رفتن وعاظ شهربانى تذکرات لازم را بدهد.

ضمنا به صاحبان مجالس تذکرات لازم داده شود و همچنین در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه و اطراف مدرسه فیضیه شهربانى پاسها و مأمورینى گمارده که مراقب اوضاع بوده و نیز از مأمورین اطلاعاتى در خصوص کسب خبر استفاده و ساواک را در جریان گزارده و بقیه عوامل خود را بمنظور احتیاط در شهربانى متمرکز خواهد نمود.

2ـ هنگ ژاندارمرى از نظر احتیاط با توجه بدرگیرى امور نظام وظیفه تعداد 30 نفر ژاندارم مورد احتیاج را در ژاندارمرى متمرکز تا در صورت تقاضاى شهربانى و لزوم با شهربانى همکاریهاى لازم را بنمایند.

3ـ این تصمیمات و مراقبتها در روز 7/11/46 که مراسم جشن انقلاب ششم بهمن که در عصر آن روز با شرکت طبقات مختلف مردم در میدان راه‏آهن و خیابانهاى شهر انجام میگردد عمل خواهد شد.رئیس ساواک قم رئیس شهربانى قم

مهران سرهنگ 2. درخشانفر

فرمانده هنگ ژاندارمرى قم

سرهنگ وقار

از طرف سروان اعتماد