شاه و مادرش همراه با جمع دیگری از اعضای خانواده پهلوی


3891 بازدید

شاه و مادرش همراه با جمع دیگری از اعضای خانواده پهلوی