شاه و مادرش همراه با جمع دیگری از اعضای خانواده پهلوی


2434 بازدید

شاه و مادرش همراه با جمع دیگری از اعضای خانواده پهلوی