حذف پایبندی به مذهب در آگهی‌های استخدامی ارتش


2149 بازدید

حذف پایبندی به مذهب در آگهی‌های استخدامی ارتش
سند زیر گواه دیگری بر گام‌های آرام و مرحله به مرحله حکومت شاه برای حذف اسلام از قلمرو ارکان کشور است.