فرمایشی بودن انتقادات نمایندگان مجلس از حکومت


1593 بازدید

فرمایشی بودن انتقادات نمایندگان مجلس از حکومت
سند زیر نشان می‌دهد که انتقادات نمایندگان مجلس شورای ملی در حکومت پهلوی، گامی برای جلب توجه مردم و کسب اعتبار برای مجلس بوده است.