نمایی از جلفا و رود ارس در دوران رضاشاه


2336 بازدید

نمایی از جلفا و رود ارس در دوران رضاشاه