بازگشت آزادگان به آغوش مام میهن


بازگشت آزادگان به میهن اسلامی نمادی از بازگشت فرزندان به آغوش میهن بود که در عکس  پیش رو به بهترین شکل بصورت نمادین جلوه گر شده است. اسارت یعنی دورانی که انسان های دربند با یکرنگی، یکدلی، همزبانی؛صداقت؛در خاکریز پنهان  زندان های عراق به آزادگی، می رسند. اگر چه دراین میان، تعدادی انگشت شمارحضور داشتند که توان ایستادگی در مقابل فشارهایی که از سوی نگهبان های عراقی بر آنها اعمال میشد، نداشتند اما اکثر اسرا اردوگاه های اسارت را به پایگاه مقاومت در برابر بعثی ها تبدیل کرده بودند . و راز ماندگاری خاطره بازگشت قهرمانانه آنها به میهن اسلامی همین اخلاص در عمل و توکل به خدا و همکاری و اتحادشان در دوران اسارت بود. 


بازگشت آزادگان به آغوش مام میهن