محاصره یکی از مخالفین سلطنت توسط نظامیان در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


2430 بازدید

محاصره یکی از مخالفین سلطنت توسط نظامیان در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲