اعتراض اسرای فلسطینی ازشرایط بد زندانهای اسراییل


1479 بازدید

اعتراض اسرای فلسطینی ازشرایط بد زندانهای اسراییل

هشتاد فلسطینی اسیردراسارتگاه نفحه رژیم صهیونیستی به شرایط بسیار بد محیط این اسارتگاه که پرازحشرات وجانوران موذی وازدحام زیاد وبهداشت ضعیف اعتراض کردند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازپایگاه اینترنتی الرای وکیل انجمن حمایت از اسرای فلسطینی که بتازگی ازاسارتگاه نفحه رژیم صهیونیستی بازدید و با آنها دیدار دربیانیه ای اعلام کرد:سلول شماره سه اسارتگاه نفحه از نظر بهداشتی بسیارضعیف وپر از حشرات و جانوذان موذی است.

دراین بیانیه آمده است که بند سه نفحه پرازدحام است ودر هر سلول انفرادی آن حدود 10 اسیر فلسطینی نگهداری میشوند. کف سلولها تخریب شده است وفاضلاب درداخل سلولها جاریست.وتخت خوابها بخاطر رطوبت زیاد بید زده اند.

انجمن حمایت از اسرای فلسطینی پیشتر نیز در بیانیه ای ماموران رژیم صهیونیستی را بکوتاهی عمدی پزشکی وانجام ندادن آزمایشات پزشکی ضروری ازاسرای بیمار فلسطینی متهم واعلام کرد:شمار زیادی از اسرای فلسطینی در اسارتگاه نفحه بدلیل کوتاهیهای عمدی پزشکی از وضعیت نابسامان وپایین بهداشت وسلامت رنج می برند.


قدسنا