نگاه آیت الله طالقانی ابوذر زمان انقلاب اسلامی


نگاه آیت الله طالقانی ابوذر زمان انقلاب اسلامی آیت الله طالقانی در منزل شخصی کنار دامادش محمد بسته نگار
آیت الله طالقانی به همراه دامادش محمد بسته نگار در منزل شخصی واقع درمحله پیچ شمیران تهران سال 1358