نمونه ای از دست خط همسر امام خمینی


نمونه ای از دست خط همسر امام خمینی
دست نوشته ای از مرحومه خانم خدیجه ثقفی نوری معروف به بانو قدس ایران (متولد 1292 ه.ش درگذشت 1388ه.ش) همسر امام خمینی (ره) و فرزند آیت الله میرزا محمد ثقفی