زندگی و شیوه قرآنی آیت الله سید محمود طالقانی


1671 بازدید

زندگی و شیوه قرآنی آیت الله سید محمود طالقانی

کتاب حاضر، هم از زندگی مرحوم آیت الله طالقانی می‌گوید و هم از شیوه قرآنی او.
مراد از زندگی طالقانی، صحنه‌های مختلف زندگی وی به عنوان معلم قرآن و مبارزی ناصح و امین، و مراد از شیوة قرآنی، شیوة او در تبلیغ و تبیین است.
آیت الله سید محمود طالقانی، دعوتگر بازگشت به قرآن و منادی نظام اندیشگی و فرهنگِ تمدنیِ این کتاب است. او می‌کوشد هنگام گفتن و نوشتن درباره قرآن، با نگاهی عصری، اجتماعی و تمدنی، عموم مردم ایران و جهان را مدنظر داشته باشد و آنها را مخاطب خود بداند. از فحوای سخن او برمی‌آید که هر مسلمانی باید خود را مخاطب قرآن کریم بیابد؛ گویی آیات وحی بر خود او نازل شده است.
خود وی آیات قرآن را تروتازه (غضّاً طریّاً) و خود را مخاطبِ نخست قرآن می‌یابد و می‌کوشد قرآن را همان گونه انعکاس دهد.
این کتاب در دو بخش نگاشته شده است:
بخش اول- سید محمود طالقانی
دور زمان
آخوند
بخش دوم- پرتو هدایت قرآنی
با قرآن و عترت
تفسیر پرتوی از قرآن: شکل و شیوه
تفسیر پرتوی از قرآن: جهت و محتوا
تفسیر پرتوی از قرآن: نقد و نظر
کتابنامه‌
کتاب سید محمود طالقانی: زندگی و شیوه‌ی قرآنی در ۳۲۰ صفحه با قیمت ۱۴۰۰۰۰ ریال در انتشارات سروش منتشر شده است. این کتاب نگاشته‌ی ابوالفضل خوش‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است که با شماره ثبت 496282 در کتابخانه‌ی شماره‌ی یک مجلس شورای اسلامی موجود است.