شمس قنات آبادی در حال سخنرانی در یکی از مراسم حزب زحمتکشان


2661 بازدید

شمس قنات آبادی در حال سخنرانی در یکی از مراسم حزب زحمتکشان